Kommunens arbete mot översvämningar

Kommunens uppgift vid en översvämning är att se till att säkra samhällsviktiga funktioner. Energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård är exempel på vad som kan vara samhällsviktig verksamhet.

Karlstad kommun arbetar med att skydda Karlstad mot översvämningar på flera olika sätt. Här kan du läsa om några av de projekt kommunen arbetar med.

Riktlinjer för ny planläggning och nytt byggande

När det gäller bostäder föreslår Karlstads kommun att utgångspunkten är att man ska kunna bo kvar i sin bostad och att då vatten, avlopp, el och värme ska fungera och att man ska kunna ta sig till och från bostaden. Hur stor säkerhet som ska åstadkommas måste vägas mot andra faktorer som påverkar var och hur samhället byggs vidare – attraktivitet, energisnålhet och andra faktorer som bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Kommunfullmäktige har antagit Översvämningsrisk i Karlstad – riktlinjer för planering och bygglov. Riktlinjerna är ett komplement till översvämningsprogrammet och ersätter avsnittet riktlinjer i denna.

Beredskapsplanering för översvämning

Karlstads kommun arbetar med att identifiera de samhällsviktiga verksamheterna som kan påverkas i händelse av översvämningar. Arbetet syftar till att se hur verksamhet, funktion och tillgänglighet kan behållas när vattnet stiger. Arbetet ska även visa på prioritet för skydd av samhällsviktiga objekt vid en översvämning.

Som underlag till denna prioritering används kommunens Handlingsplan – Beredskapsplan översvämning och kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Samhällsviktiga objekt är till exempel sjukhus, omsorg om äldre och funktionshindrade, dricksvatten, vägar, järnvägar, elförsörjning mm.

Översvämningsprogram

Karlstads kommun tog 2010 fram ett översvämningsprogram för Klarälven och Vänern. Programmet lägger fast hur kommunen ska arbeta för att möta dagens och framtida risker för översvämningar.

De senaste åren har Karlstads kommun gjort stora insatser för att öka kunskapen och ambitionsnivån i arbetet med översvämningar. Utifrån mätningar, information, data och erfarenheter har olika typer av analyser utförts som lett till kunskap och insikt hos tjänstemän och politiker. Sedan 2018 finns krav för att klara översvämningar med i samtliga planer som rör stadens utveckling. Flera översvämningsskydd är idag på plats och fler planeras. Idag är de flesta åtgärderna i programmet genomförda eller pågående, vilket gör att programmet är i behov av uppdatering. En uppdatering av översvämningsprogrammet sker 2023/2024. Med översvämningsskydd och aktivt arbete redan i planskedet blir staden en säkrare plats att bo på.

Översvämningsskydd vid Klarälven:

  • Torpnoret i Skåre, för att säkra en säker skolväg vid höga flöden.
  • Älvgatan, för att skydda sjukhuset

Översvämningsskydd vid Vänern:

  • Våghusbron för att skydda Inre hamn
  • Sjömansgatan, för att säkra tillgängligheten till sjukhuset

Muddring i Klarälven

Karlstads kommun arbetar med en uppdaterad plan inför ansökan om tillstånd för muddring i Klarälven. Syftet med muddringen ska vara att undvika att översvämningsrisken ökar med tiden, i takt med att sandbankarna blir större och minskar utrymmet i älvfåran.

Klarälven finns det två vägar för vattnet att ta sig ut i Vänern, västra och östra älvgrenarna. I älven avsätts sediment hela tiden. Detta leder till att sandbankar uppstår och växer, vilket kan leda till problem när vattennivåerna stiger. 2019-2022 har flera undersökningar och modelleringar av älven genomförts för att säkerställa att åtgärden leder till förbättrad översvämningssituation och samtidigt inte påverkar natura2000 områden negativt. Modelleringar visar att muddring av planerade sandbankar är en viktig åtgärd för att förhindra att vattennivåerna blir högre med tiden.

Samråd planeras ske under 2023 och inskick till Mark- och miljödomstolen för tillstånd planeras till 2024.

Taggar för sidan

Översvämning

Sidan uppdaterad: 2024-02-09

15 Juli 2024