Planprogram

Här hittar du kommunens planprogram. Planprogrammet ska uttrycka våra utgångspunkter, vilja, mål och avsikter med ett område samt ange förutsättningar för kommande arbete med detaljplanen.

Vad är ett planprogram?

Planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men det kan innehålla kartor, bilder och andra illustrationer. Olika principiella lösningar för området kan också redovisas och diskuteras i programmet.

Varför gör vi planprogram?

Vi på kommunen gör planprogrammen för att underlätta arbetet med att ta fram detaljplaner. I programmen framgår detaljplanens utgångspunkter och mål och syftet är att bredda vårt beslutsunderlag i ett tidigt skede genom att ta hänsyn till berördas erfarenheter och synpunkter.

Det är alltid vi som avgör om ett program behövs. Vår bedömning av om det ska göras ett program är ett ställningstagande som inte kan överprövas.

I vissa fall kan det vara lämpligt att för ett större område, till exempel en stadsdel, upprätta ett program som underlag för flera framtida detaljplaner inom området.

Lämna dina åsikter på samråd innan godkännande

Innan planprogrammet godkänns av stadsbyggnadsnämnden samråder kommunen med myndigheter, sakägare och övriga berörda. Då kan du lämna synpunkter på programförslaget.

Det godkända planprogrammet är inte juridiskt bindande, men eventuella avsteg från programmet ska motiveras i detaljplanen.

Se hur Karlstad växer

Just nu byggs det som aldrig förr runt om i kommunen och det planeras för ännu fler projekt. På den nya webbplatsen Karlstad växer har vi samlat alla detaljplaner som ska tas fram och alla som just nu är under arbete. Där kan du ta del av dem och lämna dina åsikter.

Planprogram i karta

Aktuella godkända planprogram

Välj i menyn för att ta del av aktuella godkända planprogram.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

13 Juni 2024