Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med ungefärligt område markerat.

Alster – planering för villor i Hasselbol

Detaljplan ska pröva möjligheten att bygga 10-15 villor i området mellan väg 63 och Gapern.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten består idag av skogsmark som delvis avverkats. Inom fastigheten finns också några kända fornlämningar. Området ligger mellan väg 63 och Gapern.

Gällande planer

Området är inte planlagt sedan tidigare. Del av området är med som LIS-område i Karlstads kommuns LIS-plan som står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, men fortsatt prövning och utredning ska ske i detaljplan. Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Här är en länk till kommunens LIS-plan. Länk till annan webbplats.

Bedömning

Området är utpekat i kommunens LIS plan som lämplig för bostäder. Det är ett skäl till dispens från strandskyddet. En obebyggd zon närmast vattnet behöver dock säkras i vid planläggning.

Området är idag obebyggt men gränsar till bebyggda områden, bland andra Svedenäs nordöst om
fastigheten.

Frågor att behandla i planarbetet:

  • Vatten och avlopp
  • Dagvatten
  • Strandskydd
  • Trafik och tillfart
  • Buller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hasselbol 1:6

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

25 Juli 2024