Illustration av tänkta bostäder och brygga på Jakobsberg.
Brygga vid hamnen på Jakobsberg.

Jakobsberg - etapp 2, bostäder, torg, parker på gamla flygfältet

En ny stadsdel med cirka 3 500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Det är kommunens förslag till utveckling av området på och intill Karlstads före detta flygplats.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsutveckling för blandad bebyggelse på Karlstads före detta flygplats. Planen ska möjliggöra en utbyggnad av en blandstad med cirka 3000-3500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Områdets struktur, stråk och bebyggelse ska förbinda planområdet med omgivande stadsdelar och natur- och rekreationsområden.

Områdets gröna värden ska tas tillvara i planens struktur och bevaras eller förstärkas så långt det är möjligt. Områdets kvalitativa läge vid Klarälven ska tillvaratas genom strandpromenad samt tillskapande av brygg- och båtplatser. Flygplatsens historia ska vara avläsbar i området.

Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen ska kopplas ihop med ett rekreationsstråk längs stranden. Området föreslås kopplas närmare Knappstadviken genom nya broar. Den befintliga golfbanan ska till sin huvuddel kunna vara kvar och detaljplanen medger en ny klubblokal för golfverksamheten.

Området ska förses med effektiv kollektivtrafik via snabbusstrafik. Detaljplanen ger även stöd för genomfartstrafik mellan Hammaröleden och Ullebergsleden med en ny trafikkoppling söder om Karlstads centrum. Trafiken ska samsas med stadsdelens interna trafik på områdets huvudgata. Huvudgatan ska utformas som en stadsgata där trafiken anpassas till stadsdelens villkor där dess barriäreffekt ska minimeras. Parkering löses i gemensamma mobilitetscenter för att undvika parkering och biltrafik i övriga området i så stor utsträckning som möjligt.

Den befintliga vallen utmed Klarälven ska förstärkas, höjas något och förlängas i vissa delar för att skydda området mot översvämningar.

Illustrationsplan över planerade bostäder på Jakobsberg.


Planförslaget i korthet

 • 40 stadskvarter
 • En grundskola
 • Fyra friliggande förskolor
 • Bebyggelse i två till åtta våningar
 • Bevarat flygledartorn
 • Fyra mobilitetscenter med bland annat parkering
 • Båtplatser för cirka 100-150 båtar
 • Badbassäng
 • Cirka 3000-3500 bostäder
 • Sex parker
 • Tre torg/urbana platser
 • Gröna stråk utmed vattnet och mellan bebyggelse för rekreation och arters spridningsmöjligheter
 • Cirka 15 hektar ängsmark
 • Ny trafikkoppling söder om centrum, del i den så kallade Södra Förbindelsen
 • Plats för snabbusslinjen Karlstadsstråket
 • Nya bryggor intill Klarälven
 • Bevarad del av landningsbanan där ytor för rekreation och idrott integreras
 • Förstärkt och förlängd vall utmed Klarälven till skydd mot översvämningar

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2014:900 kapitel 5, då planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, är av stort allmänt intresse och av stor betydelse.

Tidplan

 • Planförslaget var föremål för samråd fram till den 14 januari 2019.
 • Samrådsmöte hölls 10 december 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 26 oktober 2020.
 • Inkomna yttranden från granskningen 2020 rör bland annat frågor kring strandskydd, naturvärden, miljökvalitetsnormer, Natura 2000, trafik, buller, mellankommunala samordning, masshantering, bebyggelsetyper, exploateringsgrad, klimatfrågor, dagvatten, översvämning, utformning av bryggor och broar mm.
 • Tillståndsansökan. Karlstads kommun arbetar med tillstånd för vattenverksamhet med mera för Kartbergsbron liksom för åtgärder och byggnation enligt detaljplan för Västra Jakobsberg. Tillståndsansökan behandlas just nu av Mark- och miljödomstolen.
 • Ny granskning planeras 2024.
  Med tanke på inkomna synpunkter liksom den pågående tillståndsprocessen hos Mark- och miljödomstolen kommer planförslaget att bearbetas. Karlstads kommun planerar därmed för en ny granskning. När miljöprövningsprocess kommit längre kommer planen att bli föremål för en ny granskning. Detta bedöms kunna genomföras under våren 2024.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för Västra Jakobsberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun är markägare men del av området upplåts till Sommarro Golf genom arrende.

Vem bygger:

Peab har markanvisning på del av byggrätten. Fler byggherrar kommer att anvisas i senare skede. Karlstads kommun kommer bland annat att bygga förskolor, skolor liksom gator och parker.

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

 

Taggar för sidan

Byggprojekt
Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024