Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Kronoparken - planering för ny bussgata

Karlstads kommun planerar att förlänga Karlstadsstråket från Ruds bytespunkt till Välsvikens station.

Bakgrund

Karlstads kommun planerar att förlänga Karlstadsstråket från Ruds bytespunkt till Välsvikens
station. Projektet finansieras delvis med stadsmiljöavtal. För att korta restiderna och för att
kunna angöra Kronoparkens centrum planeras för en rätning av bussens körväg via en ny
bussgata mellan Kroppkärr och Kronoparken.

Gällande planer

Gällande stadsplan är från 1970 och anger parkmark, trafik och idrott. Detaljplanen är inte
genomförd och de byggda lösningarna stämmer dåligt med stadsplanen.
Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen (2012).

Nuvarande förhållanden

Området består idag av skog som genomkorsas av en större kraftledning och ett antal gång- och
cykelvägar. Marken sluttar relativt brant från Kronoparken ner mot Kroppkärr. I gång- och
cykelvägen finns ledningar för vatten och avlopp. Inga dokumenterade naturvärden finns i
området. Området är dock viktigt för gröna samband och spridningskorridorer för ett flertal
arter.

Bedömning

Lösningen medför att Kronoparkens centrum kan trafikeras med Karlstadsstråket vilket bedöms
vara mycket positivt för att stärka centrum. På sikt kan lösningen också bidra till att bygga ihop
Kronoparken med Kroppkärr.

Frågor att behandla i planarbetet

• Anpassning till befintlig terräng/ landskapsbild
• Naturvärden

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för ny bussgata på Kronoparken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem önskar bygga:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Solstadens konstgräsplan sedd från ovan

Sandbäcken – Solstadens konstgräsplan

Inom Solstadens sportcenter finns nu en uppvärmd konstgräsplan, vilket gör det möjligt att använda den under stora delar av året. Planen kommer främst användas för amerikansk fotboll men även för fotboll. Planen ersätter Regementets IP och stod klar hösten 2021.

Illustration entrén till inomhusarenan på Solstadens sportcenter

Sandbäcken – inomhusarena för friidrott och fysträning

Eva Lisa Holtz Arena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning liksom lokaler för möten, utbildningar och kontor. Arenan ersätter Våxnäshallen och stod klar i april 2022.

Illustrerad vy mot läktare på utomhusarenan Sola arena

Sandbäcken – utomhusarena för friidrott och bollsporter

På utomhusarenan Sola Arena samsas friidrott med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan ersätter Tingvalla IP och stod klar i början av hösten 2022.

Illustrerad vy från gatan utanför Sannafältets utomhusarena

Sandbäcken – gator, parkeringar och torg på Sannafältet

Under sommaren 2020 började arbetet med gator, parkeringar, vatten- och avlopp samt torg som ska omringa framtidens arenor på Sannafältet. De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024