Bild över sjön Alstern
Bild över sjön Alstern

Kronoparken - utveckling av Norra Kronoparken, Steffensminne och Alstervik

Kommunen ska arbeta fram ett planprogram för området mellan Kronoparken och sjön Alstern med syfte att studera vilka möjligheter till utveckling av området som är lämpliga.

Vad innebär programförslaget?

Området mellan Kronoparken och sjön Alstern har under lång tid varit avsett för exploatering med fler bostäder. I den senaste översiktsplanen (ÖP 2012) har området dock inte varit med som stadsutvecklingsområde. I arbetet med den nya översiktsplanen (2050), som varit på granskning och nu bearbetas inför antagande, finns en tydlig utvecklingsinriktning för ny bebyggelse mellan Kronoparken och Steffensminne för att binda samman stadsdelarna. Planprogrammet ska utreda förutsättningarna för hur området skulle kunna utvecklas med ny bebyggelse och mark för friluftsliv. Inom programområdet har kommunen ett arrendeområde för fritidshusbebyggelse, Alstervik, som också behöver utredas för att kunna ta ställning till framtida markanvändning.

Tryck här för att läsa förslag till ÖP 2050 Öppnas i nytt fönster.

Nuvarande förhållanden

Huvuddelen av planområdet utgörs idag av obebyggd mark med skog och öppen mark. Närmast sjön Alstern finns en del fritidshusområden som med tiden gradvis förtätats och blivit av mer permanent karaktär. Inom området finns också hästverksamhet och koloniträdgårdar. I området finns också två relativt stora kraftledningar. Närmast Kronoparken finns motionsslinga och friluftsområden.

Gällande planer

Området är delvis planlagt sen tidigare.

Frågor att behandla i programarbetet

  • Lämplig markanvändning.
  • Eventuella naturvärden inom området idag.
  • Försörjning av vatten och avlopp.
  • Trafikfrågor.
  • Översiktlig geoteknik.
{"X":0.0,"Y":0.049469964664310952,"Width":1.0,"Height":0.70494699646643111}

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för norra Kronoparken

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

30 Maj 2024