Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Illustration för översiktsplanen för Karlstads kommun

Text

Översiktsplan 2050

Karlstads kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur Karlstad ska utvecklas fram till år 2050. Nyligen genomfördes det skede som kallas granskning. Nu ska synpunkterna från det gås igenom inför ett antagande av ny översiktsplan hösten 2024.

Hela Karlstads översiktsplan - fem viktiga punkter

Karlstad ska vara en naturlig motor och mittpunkt

Vi vill att Karlstad ska vara en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till en spännande och växande arbetsmarknad. Infrastrukturen har stor betydelse för Karlstads kommuns attraktionskraft och tillväxt. Att lättare och snabbare kunna resa med tåg mellan städer och regioner i Oslo-Stockholmsstråket kommer att göra det enklare för Karlstadsbor och företag att välja hållbara transportsätt. I översiktsplanen reserverar vi mark för att det ska vara möjligt att bygga ny järnväg och planerar mark för bostäder och verksamheter utmed stråket.

Vålberg får en ny roll

Nationella mål ställer krav på att mer gods fraktas med båt och tåg, och efterfrågan på mark för att samla gods där det enkelt går att byta mellan olika transportsätt är stor. Vålbergs läge intill järnvägen och de stora europavägarna innebär goda förutsättningar att samla gods här, därför planerar vi för ny mark intill både järnväg och hamn i Vålberg.

Utvecklingen innebär att Vålberg har potential att bli ett regionalt centrum för godshantering! Fler företag kommer vilja etablera sig i Vålberg, det innebär fler jobb och vi behöver ha en plan för att fler kommer att vilja flytta till och bo i Norsbygden.

Karlstad ska växa balanserat och smart!

Vi har skapat en översiktsplan som ska motverka segregation. Det är viktigt att våra bostadsområden är attraktiva och fortsätter utvecklas, och i Karlstad är vår ambition att stadsdelarna Rud och Kronoparken ska bli lokala centrum för service. Det ska vara smart och smidigt att bo där!

I det här omarbetade förslaget värnar vi även fler av Karlstads viktiga naturområden när vi bygger ut befintliga bostadsområden. Det innebär att stora delar av I2-skogen formellt skyddas för friluftslivets intressen, och att behovet av att skydda Tyr-skogen i samma syfte ska utredas.

Så behåller vi en levande landsbygd

Att bo på landsbygden är populärt och efterfrågan av lantliga, enskilda boenden i Karlstads kommun är stor. Man vill bo nära naturen och kanske ha långt till närmsta granne eller ha möjlighet till djurhållning. Ny lagstiftning och ny teknik gör det enklare att bo och bygga på landsbygden, vilket innebär att fler kan förverkliga drömmen om livet på landet. Karlstads kommun ser positivt på byggande på landsbygden och vilka regler som gäller hittar du nu i översiktsplanen.

Vi bygger om – men hamnen blir kvar

I takt med att staden växer blir områden som tidigare betraktas som ytterområden intressanta för stadsomvandling. Vi har insett att hamnen behöver vara kvar där den är idag, men Tormestad är fortsatt ett bra område där fler skulle kunna bo.

För att kunna genomföra ombyggnationen av Karlstads resecentrum och stadsutveckla på Tormestad behöver järnvägen till hamnen och Hammaröleden flyttas. En ny väg och järnväg över Kalvholmen och Örsholmen minskar trafiken genom Tormestad och bangården på Herrhagen kan tas bort.

Vi vill utvecklas hållbart!

När vi ritar upp framtidens Karlstad är hållbarhet ett nyckelord. Vad innebär det? Jo, att framtidens Karlstad ska vara en kommun med balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara våra ekosystem och värna klimatet. Bra luft, god vattenkvalitet och välmående skog och mark. Social hållbarhet sätter människan i fokus. Det handlar om välbefinnande, trygghet, makt och rättvisa, att vi tar hand om människorna som bor här. Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser på ekologiska eller sociala värden.

Kolla in vår hållbarhetsbedömning!

En ny översiktsplan betyder att vår miljö kommer att påverkas och då måste det finnas en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera och beskriva vilka miljömässiga konsekvenser som uppstår i samband med planförslaget. Karlstads kommun har valt att gå längre än så, vi vill att konsekvensbeskrivningen ska omfatta även de ekonomiska och sociala effekterna som översiktsplanen kan medföra i Karlstad. Så vi har valt att göra en mer heltäckande hållbarhetsbedömning.

Läs hållbarhetsbedömningen här

Granskningshandlingen - i digitalt format

Illustration byggnader

Inledning - vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring och ger vägledning för hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras nu och i framtiden.

Utvecklingsinriktning

Utvecklingsinriktningen redogör för kommunens fysiska utveckling ur ett övergripande och strategiskt perspektiv samt förhållandet till regionala och nationella samband.

Mark- och vattenanvändning

Denna del av översiktsplanen beskriver hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. I mark- och vattenanvändningskartan redovisas grunddragen och kommunens inriktning för den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Beskrivningar om utvecklingen för kommunens tätorter finns även i detta avsnitt.

Risk, miljö och hälsa

Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) ska följas. Kommunen ska även i sin översiktsplan redogöra för vår syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion. Det ska även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra.

Genomförande

För att tydliggöra utbyggnadsordningen har utvecklingen som föreslås i översiktsplanen delats upp i tre etapper. Etappindelningen bidrar till en helhetssyn för kommunens stegvisa utveckling som underlättar den långsiktiga samordningen och planeringen för offentlig service, tekniska försörjningssystem och infrastrukturutbyggnad.

Bilagor

Riksintressen

Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken (MB). Riksintressen gäller geografiska områden som staten genom nationella myndigheter gör anspråk på. Enligt PBL (plan och bygglagen) ska riksintressen som utpekats enligt 3 kap. MB samt som anges i 4 kapitlet MB alltid redovisas i översiktsplanen och hur kommunen ska tillgodose dessa.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Karlstads kommun har en LIS-plan antagen av kommunfullmäktige 2016 som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen utgör en förutsättning för att utvecklingsidéer inom strandskyddat område ska få prövas vidare i detaljplan eller bygglov, och för att strandskyddet inom vissa områden ska kunna upphävas.

Hållbarhetsbedömning

Karlstads kommun har valt att utvidga miljökonsekvensbeskrivningen till att även omfatta samtliga dimensioner av hållbar utveckling och att sammanställa detta i en hållbarhetsbedömning. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att utvärdera översiktsplanens eventuella inverkan på miljömässiga, sociala samt ekonomiska aspekter.

Digital karta

Vi har samlat alla kartor som hör till översiktsplanen i en tjänst. Du kan tända och släcka olika lager som du vill. Kartorna finns även med tillhörande text i översiktsplanens olika avsnitt ovanför, men här kan du se alla kartor på samma ställe.

Digital karta för översiktsplan 2050. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplan

  • Förslag till ny översiktsplan var på samråd 7 juni-30 september 2021.
  • Granskning av ny översiktsplan genomfördes 18 januari-4 april 2024.
  • Antagande hösten 2024.

Handlingar

Handlingarna nedan är stora och kan tid att öppna och ladda ner. De två största - Översiktsplan 2050 och Bilaga 2 Hållbarhetsbedömning finns även i ett komprimerat format i rutan under.

Tematiska tillägg

Sedan tidigare finns tematiska tillägg till översiktsplanen framtagna.

Tematiska tillägg till översiktsplanen.

Fördjupade översiktsplaner

Som komplement till översiktsplanen finns fördjupade översiktsplaner framtagna.

Läs mer om de fördjupade översiktsplanerna.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Förslag till ny översiktsplan

Kommunens kontaktpersoner:

Joel Engström, kommunledningskontoret

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är en inriktning för hur mark och vatten i kommunen ska användas och bebyggelsen utvecklas på lång sikt. Den lägger grunden för all annan planering i kommunen. Alla planprogram, detaljplaner och utvecklingsprojekt som arbetas fram, har sin grund i vad som står i översiktsplanen. Vill du veta mer? Kika på filmen här nedanför.

En process som tar lång tid

Att ta fram en översiktsplan är en process som tar tid, men visste du att du kan tycka till under arbetets gång? 2021 presenterade vi ett första utkast till översiktsplan och bjöd in Karlstadsbor och berörda aktörer att tycka till och många tog chansen. Vi har lyssnat och lärt oss av de förslag och synpunkter som strömmade in 2021. I början av 2024 har en granskning genomförts och då har nya synpunkter kommit in. Dessa ska nu gås igenom innan planen kan antas.

Efter granskningen behandlas översiktsplanen politiskt för att slutligen beslutas i kommunfullmäktige. Planen är att kunna göra detta i slutet av 2024.

Mer planering innan genomförande

Översiktsplanen blickar 30 år framåt kring Karlstads utveckling och eventuella förändringar kommer att ta tid innan de genomförs. Förändringar som föreslås i en översiktsplan är inte juridiskt bindande utan är vägledande. De kräver ytterligare planering och processer, såsom planprogram, detaljplaner och bygglov, innan de eventuellt kan bli verklighet. Processer där Karlstadsborna åter kommer att kunna tycka till om utvecklingen.


Sidan uppdaterad: 2024-04-05

Hittade du det du sökte på sidan?