Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Siluett ÖP
Siluett ÖP

Siluett ÖP

Översiktsplan 2050

Detta är ett förslag till en ny översiktsplan, hur Karlstad ska utvecklas fram till år 2050. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Förslaget till ny översiktsplan var på samråd 7 juni till 30 september 2021. I nästa skede ska den ut på granskning, tidplan för detta är ännu inte bestämd.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Översiktsplan 2050 i åtta punkter

Vi har sammanfattat översiktsplanen - inriktningen för framtidens Karlstad - i åtta punkter. Här nedanför är de prioriterade områdena i utvecklingen mot Karlstad 2050. Du kan också se en kort film om varje punkt.

Vill du veta mer om översiktsplanen finns fler alternativ längre ner på sidan, under de åtta punkterna. Du kan se en föreläsning om förslaget, titta på den digitala översiktsplanen eller läsa förslaget i sin helhet i ett dokument.

En process som tar lång tid

Samrådet, som nu genomförts, är första steget mot en ny översiktsplan. Då ville vi veta vad Karlstadsborna tycker är bra eller mindre bra i förslaget. Förslaget ses nu över och går ut på granskning och då har Karlstadsborna åter chans att säga sitt. Efter det behandlas översiktsplanen politiskt för att slutligen beslutas i kommunfullmäktige. Tidplan för granskning och antagande är ännu inte fastställd.

Mer planering innan genomförande

Översiktsplanen blickar 30 år framåt kring Karlstads utveckling och eventuella förändringar kommer att ta tid innan de genomförs. Förändringar som föreslås i en översiktsplan är inte juridiskt bindande utan är vägledande. De kräver ytterligare planering och processer, såsom planprogram, detaljplaner och bygglov, innan de eventuellt kan bli verklighet. Processer där Karlstadsborna åter kommer att kunna tycka till om utvecklingen.

1. Fler bostäder och mark för företag

Karlstads kommun växer och väntas vara 125 000 invånare år 2050. De måste ha någonstans att bo. Därför planerar vi för 30 000 bostäder i kommunen, 5 000 av dem på landsbygden. När kommunen växer måste det finnas mark för företag. Vi ser ett behov av 300-350 hektar mark för olika verksamheter som vill etablera sig i solstaden, främst i områdena runt Bråtebäcken och Eriksberg. Men också i Edsvalla, Vålberg och Väse föreslås nya områden för verksamheter i strategiska lägen kring E18 och E45:an längs järnvägen.

2. Boenden för livets alla skeden

Vi planerar för stora och små lägenheter, fler småhusområden för radhus, parhus och villor. Det ska finnas både hyresrätter och bostadsrätter, men också serviceboenden och plats för nyare bostadsformer såsom gemenskapsboenden, byggemenskaper och ekobyar. Vi vill också se studentlägenheter på fler ställen i staden. Den stora andelen äldre som idag bor i villa behöver ett bredare utbud av senior- och äldreboenden. De som önskar ska kunna bo kvar i sin del av kommunen trots förändrade livsvillkor.

3. Vi ska bygga klimatsmart

För att öka det hållbara resandet med gång-, cykel- och kollektivtrafik och minimera utsläppen, behöver Karlstad fortsätta samla bebyggelsen istället för att sprida ut den. För att främja ett mer energi- och resurseffektivt samhälle planeras därför flera av de nya bostäderna i redan bebyggda stads- och tätortsområden, där det finns möjlighet att ansluta till det kommunala fjärrvärmenätet. Att bygga tätt ger även möjlighet att bevara fler naturmiljöer och grönområden både inne i och utanför staden. Risken med översvämningar vid skyfall kan mildras genom fler parker och grönområden i stadsbebyggelsen.

4. Stad och landsbygd ska stärka varandra

I Karlstads kommun är stad och landsbygd lika viktiga. Vi vill ta vara på de styrkor som finns på respektive plats. Staden med sin bredd av samverkande företag, utbildningsmöjligheter, nöjen, folkliv, handel och evenemang. Landsbygden med småskaliga tätorter, närheten till naturen, möjligheten till andra former av näringsliv och samverkan, föreningsliv och besöksnäring. Vi ser en trend i att allt fler vill flytta ut på landet. Därför satsar vi på en utbyggnad på fler platser på landsbygden, bland annat i Väse och Vallargärdet. Vi vill ta vara på de goda möjligheterna med fisketurism, kanot- och kajakpaddling, vandring, friluftscamping och båtliv.

5. Miljövänliga personresor och godstransporter

Det ska vara smidigt och enkelt för både Karlstadsbor och företag att välja miljövänliga färdmedel och transportsätt. För personresor handlar det om en modern kollektivtrafik med högre turtäthet och smidiga bytespunkter för byten mellan landsbygds- och stadstrafik. Även gång- och cykelstråken är högt prioriterade och ska upplevas gena och trygga. Nationella mål ställer krav på att mer gods fraktas med sjöfart och tåg. För att klara det behöver hamnen antingen rustas eller flyttas österut till Örsholmen.

6. Fler sammanhängande stadsdelar

Ju närmre det är till matbutiken, skolan, biblioteket eller frisören, ju lättare är att det promenera eller ta cykeln. Att bygga ihop stadsdelarna med tydliga och trygga gång- och cykelstråk minskar inte bara utsläppen, det gör också vardagen enklare för Karlstadsborna. Det bidrar till folkhälsovinster, mer levande stadsdelar och en ökad trygghet. En sammanhängande stad som ökar möjligheterna för stadsdelar att samverka med varandra, bidrar också till ökad integration.

7. Prioriterade områden för friluftsliv

Alla former av friluftsliv, aktiviteter och vistelse i natur och gröna miljöer är viktiga för folkhälsan och upplevelsen av en attraktiv kommun. Ju fler som flyttar till kommunen, desto fler gröna miljöer behövs för rekreation. Målet är att kunna ge plats för flera olika typer av frilufts- och utomhusaktiviteter, både i staden och i de mindre tätorterna. Det kan handla om mer traditionella aktiviteter till mer moderna såsom mountainbike, geocaching, bouldering, kajakpaddling och friluftsteater.

8. Mötesplatser för små och stora barn

Barn i olika åldrar har i ett tidigt skede fått tycka till om vad de tycker är viktigt i framtidens Karlstad. De har bland annat lyft behovet av grönare skolgårdar och fler mötesplatser. Översiktsplanen föreslår därför riktlinjer för gröna skolgårdar och att nya typer av mötesplatser för barn pekas ut. Så kallade utflyktslekplatser, med olika teman, skulle kunna vara en ny typ av spännande utflyktsmål för yngre barn i kommunen. För de äldre barnen är det viktigt att skapa fler trygga, öppna och välkomnande mötesplatser som kan stimulera till utomhusaktiviteter.

Digital översiktsplan

Den digitala översiktsplanen är en sammanfattning av förslaget till ny översiktsplan - Karlstad 2050. Här kan du läsa om förslaget och titta på bilder och kartor.

Läs den digitala översiktsplanen - Karlstad 2050 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsning om förslaget till ny översiktsplan

Hör översiktsplanerare Ann Catrin Kärnä och samhällsplanerare Daniel Palén berätta om förslaget till ny översiktsplan. Du ser föreläsningen på filmen här intill, den är 25 minuter lång.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är en inriktning för hur mark och vatten i kommunen ska användas och bebyggelsen utvecklas på lång sikt. Den lägger grunden för all annan planering i kommunen. Alla planprogram, detaljplaner och utvecklingsprojekt som arbetas fram, har sin grund i vad som står i översiktsplanen. Vill du veta mer? Kika på filmen här intill.

Tidplan

  • Förslag till ny översiktsplan var på samråd 7 juni-30 september 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Förslag till ny översiktsplan

Kommunens kontaktpersoner:

Joel Engström, kommunledningskontoret

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?