Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över programområdet
Översiktsbild över programområdet

Översiktsbild över programområdet

Gräsdalen – möjlighet för skola, förskola, idrott och handel på Zakrisdal/Ulleberg

Kommunen har arbetat fram ett planprogram för området. Man vill undersöka möjligheten att möta behovet av ytor för idrott, skola, förskola och livsmedelshandel inom området.

Vad är ett planprogram?

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det är kommunen som avgör om ett program behövs. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som när ett detaljplaneförslag tas fram.

Om planprogrammet

Planprogrammet gränsar i norr mot Gräsdalens industriområde, kolonilotter, 4H-gården och Oskarslunds äldreboende. I öster gränsar programmet till Gruvlyckans skogsområde och järnvägen (Skoghallsbanan) och i söder till Zakrisdalsvägen och bostäderna inom Bellevue och Zakrisdal samt Bovieran. I väst gränsar området dels till skogsmark inom Zakrisdal och dels till Gräsdalens industriområde.

Området ligger i anslutning till större stadsutvecklingsområden (Jakobsberg och Katrineberg) och kommer att få en viktig sammanlänkande roll när stadsutvecklingsområdena är utbyggda.

Ullebergsleden har en relativt stor trafikmängd med hög hastighet och används för transporter av farligt gods. Trafiksäkra övergångar saknas och leden är inte lämplig för gående och cyklister att använda. Leden utgör därför en barriär i området. Att arbeta bort barriärverkan från Ullebergsleden är en viktig aspekt i programarbetet. I arbetet har även frågor som landskapsbild, naturvärden, trafik, risker med farligt gods och buller varit relevanta att studeras närmare.

Förslaget innebär en ny utformning av Ullebergsleden med separat gång- och cykelbana, passager under/över leden, trädplantering mm. Förslaget pekar ut ytor för skola, förskola och livsmedelsaffär söder om Ullebergsleden, intill Zakrisdals bostadsområde. Norr om leden pekas ytor för idrott ut. Natur och hagmark föreslås bevaras i sin helhet.

Tidplan

  • Programförslaget var på samråd 21 november - 21 december 2022.
  • Informationsmöte hölls 7 december 2022 i Samhällsbyggnadshuset.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 22 mars 2023.

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?