Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Bild över Norsbygden

Alster - områdesbestämmelser för Alsterdalen

Kommunen ska ta fram områdesbestämmelser för Alsterdalen

Vad innebär planförslaget?

Med anledning av att länsstyrelsen har beslutat att upphäva samtliga förordnanden om landskapsbildsskydd i Karlstads kommun, så har stadsbyggnadsförvaltningen gjort en översiktlig studie av berörda områden med syftet att bedöma om behov av skydd enligt plan- och bygglagen finns. Några av de aktuella områdena har höga värden för landskapsbilden samt höga kulturhistoriska värden inom både bebyggelse och landskap, samtidigt som de ligger utanför planlagt område där många åtgärder är bygglovsbefriade. För att säkerställa de värden som finns, underlätta bygglovsrådgivningen och öka tydligheten mot medborgarna bedöms dessa områden ha ett behov av skydd enligt plan- och bygglagen, i form av områdesbestämmelser. Alsterdalen är ett att dessa områden.

Översiktsbild över område med tidigare landskapsbildsskydd

Område som visar var det tidigare var lanskapsbildsskydd i Alsterdalen

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Områdesbestämmelser för Alsterdalen

Vem äger marken:

_

Vem bygger:

_

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-18

Hittade du det du sökte på sidan?