Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
arkitektskiss med flerbostadshus i ljusa och bruna kulörer
Perspektivskiss från bygglovsansökan för tre nya kvarter utmed Infanterigatan.

Perspektivskiss från bygglovsansökan för tre nya kvarter utmed Infanterigatan.

Sandbäcken - utveckling av Kasernhöjden

Fastighetsägaren för Kasernhöjden vill utveckla området med nya bostäder och verksamheter.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en fortsatt bebyggelseutveckling av Kasernhöjden. Områdets transformering till en öppen stadsdel, integrerad med övriga Karlstad och med ett blandat innehåll ska fortsätta. Ny bebyggelse ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och på så sätt relatera till befintlig, kulturhistoriskt intressant, bebyggelse.

Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt värde som tidigare saknar detaljplan ska ges skyddsbestämmelser. Planområdet ligger cirka en kilometer nordväst om Karlstads centrum. Området omges av E18, Infanterigatan och Norra fältet.

Karta med planområdet inringat i rött.

Detaljplanen föreslår ett antal nya byggnader inom Kasernhöjden. I väster föreslås tre bostadskvarter mot Infanterigatan. I öster föreslås små kontorsvillor som varsamt placeras i naturmarken ner mot E18. I norra delen av Kasernhöjden, intill norra fältet, föreslås ett parkeringshus och en tre våningar hög, till Norra torget, kompletterande byggnad. Planen innehåller även ett kontorshus intill Infanterigatan samt ett mycket högt hus vid skärningen mellan Kasernhöjdens och Norra fältets entréer. Utöver ovanstående projekt ger planen möjlighet att bygga på de befintliga byggnaderna; den före detta matsalen, den före detta officersmatsalen samt en låg personal- och verkstadsbyggnad i väster.

Tillskotten och utvecklingen av Kasernhöjden ska bidra till att bättre binda samman området med staden. Detaljplanen bedöms vara förenligt med översiktsplanen enligt plan- och bygglagen.

Illustrationsbild av föreslaget höghus

Illustrationsbild av föreslaget höghus, Utopia Arkitekter.

Illustration på ett kontorshus mot Infanterigatan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd till den 23 oktober 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning mellan 19 maj och 9 juni 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 17 november 2020.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningsskedet, kommentarer till dess samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Kasernhöjden

Vem äger marken:

Albèr Fastigheter

Vem bygger:

Albèr Fastigheter

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?