Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Väse - nya bostäder på Hammar

Kommunen ska pröva att ändra gällande detaljplan för fastigheten Hammar 1:136 till byggrätt för bostäder i tre plan.

Nuvarande förhållanden

Området ligger i södra delen av Väse. Inom fastigheten finns befintliga byggnader som delvis har ett kulturhistoriskt värde. Platsen där ett nytt hus föreslås är idag obebyggd och består av öppen mark. Planområdet omges av bostadsbebyggelse i två plan.

Gällande detaljplan medger centrum och småindustri i två plan och nu ska prövas att komplettera med en byggrätt för bostäder i tre plan.

Bedömning

Platsen bedöms vara en naturlig fortsättning av Väses utveckling mot söder. Byggnaden bör anpassas till omgivande bebyggelse i skala och materialval.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Anpassning till omgivande bebyggelse
  • Buller

Samråd

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hammar 1:136

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?