Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde -Västra Eriksberg
Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Eriksberg västra – nytt industri- och verksamhetsområde

Norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18 planerar vi för ett nytt industri- och verksamhetsområde. Kommunens ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela området och de kulturhistoriska värdena ska tillvaratas när området utvecklas.

Illustrationsplan
Illustrationsplan.

Om det nya verksamhetsområdet

Det nya området på Eriksberg ska göra det möjligt att etablera verksamheter som till exempel service, lager, tillverkning, kontor och handel med skrymmande varor. Området kommer nås via en huvudgata från Skutbergsmotet.

Hållbarhet i fokus

Kommunens ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela området. I det ingår också den allmänna infrastrukturen som planeras att certifieras enligt det internationella hållbarhetscertifieringssystemet Breeam Infrastructure. Syftet är att systematisera och tydliggöra arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor genom hela projektet med Agenda 2030 som ledstjärna.

I praktiken innebär det att projektet ställer högre krav än tidigare på till exempel masshantering, transporter, dagvattenhantering, material och drift, men också att man utformar en miljö som natur och människor mår bra av, med både grönska, vatten, gång- och cykelvägar och sociala stråk att vistas i.

Natur och kulturmiljön bevaras

Eriksberg är idag jordbruksmark med kulturhistoriska värden, vilket man vill tillvarata när det nu ska omvandlas till industri- och verksamhetsområde. Huvudgatorna i området ska kantas av diken med alléplantering och separat gång- och cykelväg. Dagvatten från verksamhetsområdet ska ledas i öppna diken till fördröjningsdammar i ett generöst parkområde utmed Eriksbergsbäcken, utformat som ängsmark med grupper av träd och buskar.

Den befintliga ladugårdsbyggnaden planläggs för att kunna användas för besöksverksamhet som till exempel samlingslokal, restaurang, utställningslokal eller liknande. Där kan också kompletterande byggnader uppföras, för kontor eller hotell/vandrarhem. Gårdstomten vid före detta Eriksbergs gård är fornlämning och planläggs som parkmark.

Karta över västra Eriksberg
Bilden visar vilka olika områden som Västra Eriksberg är indelat i.

Intresserad av mark på Västra Eriksberg?

Marken på detta nya industri- och verksamhetsområde kommer att tilldelas via dels en markanvisningstävling och via intresseanmälningar.

Tidplan

  • Detaljplan vann laga kraft i maj 2022.
  • Projektering av allmän infrastruktur pågår, byggstart planeras till slutet av 2024.
  • Markanvisningstävling startar våren 2024.
  • Verksamheter som tilldelas tomter får preliminärt åtkomst till marken i början av 2026.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt industri- och verksamhetsområde

Vem äger marken:

Karlstads kommun
Karlstad Eriksberg Fastigheter AB

Vem bygger:

Marken upplåts till olika exploatörer av Karlstads kommun samt privat markägare

Kommunens kontaktperson:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Malin Herou, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

Hittade du det du sökte på sidan?