Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde -Västra Eriksberg
Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Eriksberg västra – nytt industri- och verksamhetsområde

Norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18 ska det anläggas ett nytt industri- och verksamhetsområde. Kommunens ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela området och de kulturhistoriska värdena ska tillvaratas när området utvecklas.

Det nya området på Eriksberg ska göra det möjligt att etablera verksamheter som till exempel service, lager, tillverkning, kontor och handel med skrymmande varor. Området kommer nås via en huvudgata från Skutbergsmotet.

Hållbarhet i fokus

Kommunens ambition är att hållbarhet ska genomsyra verksamhetsområdet. I det ingår den allmänna infrastrukturen, som ska hållbarhetscertifieras enligt det internationella systemet Breeam Infrastructure. Syftet är att systematisera och tydliggöra arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor genom hela projektet, med Agenda 2030 som ledstjärna.

I praktiken innebär det att projektet ställer högre krav än tidigare på till exempel masshantering, transporter, dagvattenhantering, material och drift, men också att man utformar en miljö som natur och människor mår bra av, med både grönska, vatten, gång- och cykelvägar och sociala stråk att vistas i.

Natur och kulturmiljön bevaras

Eriksberg är idag jordbruksmark med kulturhistoriska värden, vilket man vill tillvarata när det nu ska omvandlas till industri- och verksamhetsområde. Huvudgatorna i området ska kantas av diken med alléplantering och separat gång- och cykelväg. Dagvatten från verksamhetsområdet ska ledas i öppna diken till fördröjningsdammar i ett generöst parkområde utmed Eriksbergsbäcken, utformat som ängsmark med grupper av träd och buskar.

Den befintliga ladugårdsbyggnaden planläggs för att kunna användas för besöksverksamhet som till exempel samlingslokal, restaurang, utställningslokal eller liknande. Där kan också kompletterande byggnader uppföras, för kontor eller hotell/vandrarhem. Gårdstomten vid före detta Eriksbergs gård är fornlämning och planläggs som parkmark.

Intresserad av mark på Västra Eriksberg?

Marken på detta nya industri- och verksamhetsområde kommer att tilldelas via dels en markanvisningstävling och via intresseanmälningar.

Illustrationsplan
Illustrationsplan över Västra Eriksberg

Tidplan

  • Detaljplan vann laga kraft i maj 2022.
  • Projektering av allmän infrastruktur pågår, byggstart planeras till slutet av 2024.
  • Markanvisningstävling startar våren 2024.
  • Verksamheter som tilldelas tomter får preliminärt åtkomst till marken i början av 2026.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt industri- och verksamhetsområde

Vem äger marken:

Karlstads kommun
Karlstad Eriksberg Fastigheter AB

Vem bygger:

Marken upplåts till olika exploatörer av Karlstads kommun samt privat markägare

Kommunens kontaktperson:

Malin Herou, teknik- och fastighetsförvaltningen

Liknande projekt

Översiktsbild över planområdet

Hultsberg - verksamhets-/industrimark

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Blandaren 3. Planen ger en utökning av byggrätt för industri- och/eller verksamhetsändamål.

Flygfoto med den planerade området inringat med rött

Bråtebäcken – industriområde

Bråtebäckens industriområde är förberett för etablering av industriverksamhet. Detaljplanen möjliggör ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet.

Översiktsbild över planområdet

Väse - bostäder, industri, kontor och handel på Prästgård

Fastigheten Prästgård 1:1 ligger i norra delen av Väse. Marken inom området är obebyggd och utgörs av flack skogs- och jordbruksmark.

Översiktsbild över planområdet

Kronoparken-verksamhetsområde norr om E 18

Planändring för att utreda hur området kan bebyggas med inriktning mot handel, verksamheter och tekniska anläggningar.

Planområde markerat med rött

Vålberg - planering för ny verksamhetsmark

Kommunen ska utreda möjligheten att utöka verksamheten och etablera en större omlastningsterminal med spåranslutning. Som ett led i detta ingår också att anlägga nya spår vid fd, Vålbergs station och att bygga nya spår på industrimark

Översiktsbild över planområdet

Eriksberg - fler verksamheter

Skanska har begärt detaljplan som möjliggör handel, industri och kontor på fastigheten Eriksberg 1:8.

Område som planläggs söder om E18 och öster om handelsområdet

Välsviken - verksamhetsområde söder om E18

Planändring för att utreda hur del av Välsviken 2:2 kan bebyggas med inriktning mot handel och verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?