Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stockfallet - framtida idrottsplats

I området Stockfallet 1:1 mellan Stockfallet och Edsgatan prövas möjligheten att planlägga ett område för idrottsändamål.

Planområde

Planområdet gränsar i väster till Stormyrsvägen och pågående bostadsbebyggelse inom Norra Stockfallet, i söder till Edsgatemossen och norr till pågående bostadsbebyggelse inom Edsgatan. Planläggning omfattar den västra delen av fastigheten Stockfallet 1:1 som ligger i direkt anslutning till den nybyggda GC-vägen som knyter ihop Edsgatan med centrum via Stockfallets skola.

Nuvarande förhållanden

Den utpekade delen av fastigheten Stockfallet 1:1 är inte bebyggd och består av skogsmark på mindre kuperad moränmark med hällmarkstallskog. Det tilltänkta planområdet ligger en bit norr om Edsgatemossen

Frågor att behandla i planarbetet

  • Naturvärden
  • Geotekniska förhållanden
  • Helhetsgrepp med hänsyn till FÖP Edsgatan – Stockfallet
  • Dagvattenhantering

Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Stockfallet 1:1 för idrottsplats

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?