Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Illustration med vy över dagvattenpark i Mariebergsviken
Illustration med vy över dagvattenpark i Mariebergsviken

Illustration med vy över dagvattenpark i Mariebergsviken

Viken - stadsdelsvision

Här presenterar kommunen visionen för utveckling av Viken, med bland annat nya trafiklösningar, gångstråk och en dagvattenpark.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

FILM

En bättre trafiklösning som ska avlasta Hamngatan, en ny entré till stadsträdgården från söder och en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum och samtidigt skapa ett nytt gångstråk i Mariebergsviken. Det är Karlstads kommuns vision för stadsdelen Viken.

Kartbild med de planerade utvecklingsområdena markerade.


Sjömansgatan ska avlasta Hamngatan

I det pågående arbetet med Karlstads nya resecentrum ingår att omvandla Hamngatan från trafikled till stadsgata. Då måste trafiken minska och ett sätt att avlasta Hamngatan är att delar av genomfartstrafiken i centrum istället ska ta Sjömansgatan genom Viken. Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. Det är även planer på en ny bussfil.

Karta där vägen Vikenförbindelsens sträckning är markerad i orange färg.


Dagvattenpark och gångstråk

En viktig del i stadsdelsvisionen är att skapa en hantering av dagvatten från delar av centrum. Regnvattnet behöver renas och kommunen föreslår nu en lösning som kommer skapa en dagvattenpark med spännande gångstråk ut i vattnet som kompletterar befintliga parker och promenadvägar.

Enkel illustration av en dagvattenpark.

Parkerna bevaras och nya hus på två platser

Några av Vikens största kvaliteter är parkerna Wennbergsparken och Stadsträdgården. De kommer att bevaras och Stadsträdgården kommer dessutom att få en ny entré från sydost, i ritning mot nya bostadsområdet som kommer växa fram efter att Konsum lämnar sina fabrikslokaler.

Nybyggnation kan ske i Viken, men främst i två områden. Dels väster om Pekås och dels i öster där det gamla godsmagasinet ligger idag.

Skyddar från översvämning

I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen även att anlägga ett översvämningsskydd för att skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en cirka 80 centimeter hög mur längs Mariebergsviken.

En illustration som beskriver ett tvärsnitt av hur en gata skulle kunna delas upp för trafik, gång, cykel och grönska.

Tidplan

 • Rapporten- Stadsdelsvision för Viken var på samråd 18 april till 24 maj 2019.
 • Rapporten- Stadsdelsvision för Viken godkändes av stadsbyggnasnämnden den 22 september 2021.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Stadsdelsvision för Viken

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privata markägare

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?