Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
visualisering småbåtshamn

Örsholmen - Örsholmsälvens småbåtshamn

Totalt planeras det för 150 båtplatser om en ny småbåtshamn blir verklighet. Detaljplanen innehåller även förslag på 115 mindre förrådsbodar och café/restaurang och kiosk.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger på Örsholmen, tre kilometer från Karlstads centrum. Planområdet ägs i sin helhet av Karlstad kommun. Detaljplanen möjliggör ett anläggande av en småbåtshamn på Örsholmsälvens östra strand. Sammantaget planeras för cirka 150 båtplatser samt cirka 115 mindre förrådsbodar avsedda för båttillbehör. Detaljplaneområdet innehåller även förslag till byggrätt för café/restaurang och kiosk.

Teknik- och fastighetsnämnden planerar att upplåta markområdet till privat aktör med anläggningsarrende om en småbåtshamn möjliggörs.

Miljöbedömning

Planarbetet gjordes med utökat planförfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för att utreda om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk som hamn för fritidsbåtar.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 18 april till 24 maj 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 22 januari till 28 februari 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 november 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 9 december 2020.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Örsholmsälvens småbåtshamn

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?