Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Östra Fågelvik - upphävande av byggnadsplan vid Flatvik

Upphävande av byggnadsplan för fritidsbebyggelse intill sjön Gaperns östra strand.

Vad innebär planförslaget?

Platsen ligger på landsbygden knappt tre mil nordost om Karlstad och cirka en mil söder om Molkom. Planområdet omgärdas av skog men strax söder om platsen finns öppna marker med utsikt mot sjön. I närområdet ligger flera äldre gårdar samt några fritidsboende.

Fastighetsägaren till Flatvik 1:56 har begärt planbesked för att upphäva gällande detaljplan från 1979. Fastighetsägaren anser att detaljplanen är stoppande för gårdens framtida utveckling med levande landsbygd i fokus. De önskar nyttja sin mark till djurhållning och möjligtvis sälja en tomt.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Avgränsning av upphävandet bland annat med avseende på påverkan på byggrätter och plats för båtbryggor.

Tidplan

Arbetet med att upphäva befintlig byggnadsplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Upphävande av byggnadsplan för fritidsbebyggelse på del av Flatvik 1:55, 1:56 m fl, inom Östra Fågelvik

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen
Lena Prieditis, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?