Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Grava – verksamheter vid Karlstads flygplats

Karlstad Airport håller på att utvecklas och är i behov av mer mark för ytterligare verksamhet i direkt anslutning till flygplatsen. Kommunen ska utreda vilka möjligheter som finns.

Vad innebär planförslaget?

Karlstad Airport håller på att utvecklas och är i behov av mer mark för ytterligare verksamhet i direkt anslutning till flygplatsen. Fastigheten Våldalen 3:1 ligger i anslutning till Karlstad Airport, omedelbart söder och öster om flygplatsanknutet verksamhetsområde.

Nuvarande förhållanden

Den utpekade delen av fastigheten består till största delar av skogsmark i form av gammal tallskog och sumpskog samt våtmark. På fastigheten finns inga byggnader. I norr och väster gränsar det aktuella området till planlagd mark för natur i form av skyddsområde för flygplatsen.

I norr och väster gränsar planområdet till planlagd mark som i gällande planen för flygplatsen är benämnt natur i form av skyddsområde för flygplatsen. Det aktuella området berörs av riksintresse för kommunikation – flygplats. Det gränsar till Högemons naturreservat som handlar om geologiska värden, naturvärden och friluftsliv.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

Karlstad Airport genom teknik- och fastighetsförvaltningen önskar planlägga den utpekade ytan för flygplatsanknuten verksamhet i form av bland annat hangarer. Detta innebär att en del av gammal tallskog och våtmark kommer att tas i anspråk för planerade verksamheter. Det finns därför anledning att naturvärden inom området särskilt inventeras.

Med tanke på att planområdet delvis består av bland annat våtmark fordras en geoteknisk undersökning som klarlägger markförhållanden och beskriver de geotekniska förutsättningarna för planerat objekt. Med anledning av att planområdet gränsar till Högemons naturreservat bör i samband med planarbetet en bedömning eller begränsning av påverkan studeras.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Våldalen 3:1

Vem äger marken:

Karlstad kommun

Vem bygger:

Karlstad Airport

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?