Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Flygfoto med det planerade området markerat i
Illustrationsbild över Finnsnäs

Illustrationsbild över Finnsnäs

Alster – bostäder i Finnsnäs vid sjön Gapern

Inom Finnsnäs vid sjön Gapern vill man göra det möjligt att bygga upp till nio villor. Marken närmast vattnet, huvudsakligen mer än 50 meter bred, sparas som naturmark och man bevarar befintliga promenadstigar till och utmed stranden.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder i ett attraktivt läge vid sjön Gapern. Detta bidrar till att också utveckla och behålla underlag för service av olika slag inom kommunens landsbygdsområden. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till intilliggande fritidshusområde.

Huvuddrag

Planen innebär att upp till nio villor kan byggas i en västsluttning mot sjön. Villorna kommer kunna nås via en lokalgata. Bestämmelser om tomtstorlek samt utformning och placering av byggnaderna ska ge viss luftighet med möjlighet till utblickar mot sjön från bakomliggande fritidsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska anpassas till fritidsbebyggelsens måttfulla byggnadsutformning.

Zonen närmast vattnet, huvudsakligen mer än 50 meter bred, sparas som naturmark, och befintliga promenadstigar till och utmed stranden bevaras.

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och kommunens LIS-plan har varit utställd för granskning, och handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900, 5 kapitlet.

Tidplan

  • Samråd under tiden 10 mars – 20 april 2020.
  • Samrådsmötet den 24 mars blev inställt och det gavs istället möjlighet att ställa frågor direkt till planhandläggaren.
  • Planförslaget var utställt för granskning 19 maj - 21 juni 2021.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 22 september 2021.
  • Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och prövats av Mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2023.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för bostäder inom Finnsnäs (Finnsnäs 1:9 m fl)

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?