Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild från Blom.

Översiktsbild från Blom.

Gräsdalen - planerade bostäder söder om Ulleberg

Gräsdalens Fastighets AB önskar bygga fler bostäder inom Gräsdalen 1:7. Fastigheten ligger söder om de befintliga bostäderna vid Ulleberg som samma fastighetsägare renoverat.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet består av fastigheten Gräsdalen 1:7 som ligger vid Ulleberg, cirka 3,5 kilometer väster om centrum. I omgivningarna norrut finns Gruvlyckans bostadsområde, Gräsdalens verksamhetsområde och i öster ligger bostadsområdet Romstad. Söderut är Ullebergsleden och Skoghallsvägen, järnvägen Skoghallsbanan och bostadsområdet Bellevue.

Syftet med detaljplanen är att med hänsyn till omgivning och stadsbild pröva möjligheten att bygga bostäder på fastigheten.

Huvuddrag

Planområdet är inte bebyggt idag, förutom ett garage som står nere vid Ullebergsvägen och en liten förrådsbyggnad i nordöstra hörnet uppe mot skogen. Norra delen av området har tidigare varit del av institutionsområdet och utgörs av resterna av en trädgård med äldre lövträd och äppelträd.
Inom planområdet föreslås byggrätter för småhus, som par- eller radhus. Mindre förrådsbyggnader får uppföras i anslutning till bostadshusen och garage/carports med förråd ned mot järnvägen i södra delen av planområdet, där parkering till bostäderna är tänkt att ordnas.


Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 21 februari - 21 mars 2022.
  • Planförslaget är utställt för granskning under tiden 23 maj - 23 juni 2022.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2022.
  • Beslut om antagande har överklagats och prövas nu av mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2023

Synpunkter

  • Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gräsdalen 1:7

Vem äger marken:

Gräsdalens fastighet AB

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?