Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Konstverket Fröken onödig av Astrid Göransson
Konstverket "Fröken onödig" i Molkom kom till som en del i arbetet med centrumutveckling.

Konstverket "Fröken onödig" i Molkom kom till som en del i arbetet med centrumutveckling.

Tätorterna utvecklas

Karlstads kommun består av flera tätorter och det är viktigt att hela kommunen utvecklas. De senaste åren har kommunen genomfört flera centrumutvecklingsprojekt och nu börjar ett arbete att identifiera attraktiva bostadslägen i kommunens mindre tätorter.

Attraktiva bostadslägen i Karlstads mindre tätorter ska tas fram

Stadsbyggnadsförvaltningen har i ett politiskt initiativ fått i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens mindre tätorter. Syftet med byggvisionerna är att hitta attraktiva lägen där det är möjligt att bygga bostäder.

Arbetet ska utföras i nära samarbete med medborgare och övriga förvaltningar med fokus på orternas utveckling.

Tidplan för byggvisioner:

 • Väse - klar
 • Norsbygden - klar
 • Ulvsby - klar
 • Molkom - påbörjad
 • Skåre - påbörjas inom kort
 • Skattkärr

Bebyggelseutredningar

Bebyggelsetrycket på landsbygden runt Karlstad är stort. Stadsbyggnadsnämnden har därför även givit stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur bebyggelsen kan utvecklas i områden där trycket är högt och det finns problem med försörjning av vatten och avlopp.

Följande bebyggelseutredningar planeras enligt nedan:

 • Sanna-Ängebäck - klar
 • Önnerud - klar
 • Bäck och Böj - klar
 • Abbortan - pågår
 • Fågelviks Rud

Utveckling av centrummiljöerna

I december 2007 antog kommunfullmäktige stadsmiljöprogrammet för Karlstad och gav i samband med det uppdrag till berörda nämnder att ta fram förslag på centrummiljöprogram Väse, Skattkärr, Molkom, Vålberg och Edsvalla. Alla utvecklingsprojekt har skett i samråd med föreningar och personer från respektive ort.

Det har resulterat i:

 • Väse fick ny gång- och cykelväg, ny belysning och trädplanteringar längs Storgatan 2011
 • Edsvalla fick ny park med gångstråk, belysning, sittplatser och träd 2013
 • Vålberg fick bland annat bussomstigningsplats, gång- och cykelväg och allmän upprustning av Långgatan 2014
 • Molkom fick ett nytt torg (Nyedstorget) 2014
 • Skattkärr ny park 2017
Planområde Skattkärrs centrum

Skattkärr - upprustning och utveckling av centrum

Kommunen vill rusta upp parken i Skattkärrs centrum och utveckla centrummiljön. I en ny detaljplan föreslår kommunen att 35-40 nya bostäder ska kunna byggas i centrum och att butiken i centrum får möjlighet att bygga ut.

Skiss över ombyggnationen runt järnvägen i Väse

Väse - mötesspår och planskild korsning

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. Byggnationen startade i juli 2021.

Skiss över förändring av Skåre centrum

Skåre – utveckling av centrum och 40 nya bostäder

Karlstads kommun vill utveckla Skåre centrum för att skapa en mer trivsam, säker och attraktiv centrummiljö. Det finns även önskemål om fler lägenheter här. Kommunen har därför tagit fram ett förslag som gör det möjligt att bygga ett flerfamiljshus i upp till åtta våningar samt rusta upp parken och Centrumvägen.

Planområdet inringat i rött på en karta.

Vålberg - villor och trygghetsboende

Det finns efterfrågan för byggnation av trygghetsboende i Vålberg och kommunen har begärt en ny detaljplan för att se över möjligheten att bygga ytterligare tomter för småhus i inom fastigheterna Stora Bårum 1:2 och 1:113.

Detaljplan för del av Södra Grava 1:1

Skåre - 30 nya bostäder

I norra delen av Stodene, Södra Grava, ska det byggas omkring 30 friliggande villor och radhus.

Karta över aktuellt område

Molkoms bruk - nya bostäder vid Molkomsjön

Fastighetsägaren till Molkoms bruk har begärt planändring för att kunna bygga bostäder på ett område intill Molkomsjön söder om Molkoms samhälle.

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?