Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Väse - tomter för småhus på Bottenvik

I direkt anslutning till Väse samhälle, söder om järnvägen, planläggs för cirka 20 tomter för småhus på fastigheten Bottenvik 1:29.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder i form av friliggande enbostadshus.

Plandata

Planområdet ligger på fastigheten Bottenvik 1:29 med flera i södra delen av Väse tätort och består idag av skogsmark. Norr om planområdet ligger Väse gamla skola.

Huvuddrag

Planförslaget möjliggör byggandet av cirka 20 villor i södra delen av Väse, på väl tilltagna tomter med möjlighet till rymliga komplementbyggnader. Bebyggelsen utformas och anpassas till platsen och omgivningens karaktär. Området ansluter till Storgatan samt den befintliga grusvägen söder om gamla skolan. Nya gator planeras inom bostadsområdet. Området har närhet till kollektivtrafik med tåg och buss samt nära till rekreationsvärden i form av skogar, öppen åkermark, strandängar och Vänern.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd från den 5 december 2022 - 12 februari 2023.
  • Öppet hus hölls 6 februari 2023 i Väse skola.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Bottenvik 1:29 inom Väse

Vem äger marken

-

Vem bygger?

-

Kommunens kontaktpersoner

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?