Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet

Tormestad - nya bostäder inom kvarteret Lammet

Kommunen ska utreda möjligheten att bygga bostäder strax söder om Klarälven inom kvarteret Lammet.

Planförslaget syftar till att omvandla kvarteret Lammet till ett bostadskvarter med flerbostadshus i en grundskala om fem våningar. I nordväst medges bebyggelse i sex respektive sju våningar i syfte att avskärma buller. Kontor och centrumändamål föreslås möjliggöras i byggnadernas nedre våningsplan. Icke störande verksamheter medges i delar av kvarteret för att möjliggöra för befintliga verksamheter att finnas kvar.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i Tormestad och omfattar kvarteret Lammet och delar av dess omgivande gator.

Planförslaget innebär att planområdet omvandlas till ett bostadskvarter med möjlighet till centrumändamål, kontor och i vissa delar verksamheter. Bebyggelsen föreslås bli fem våningar, med möjlighet till sex-sju våningar mot älven och järnvägen för att avskärma buller. I nordväst medges bebyggelse i sex respektive sju våningar i syfte att avskärma buller. Kontor och centrumändamål föreslås möjliggöras i byggnadernas nedre våningsplan.

Mot villabebyggelsen i öster ska den femte våningen vara indragen så att byggnaderna upplevs som fyra våningar.

Illustrationsplan som visar möjlig utformning av bebyggelse enligt detaljplanen.

Planförslaget som överensstämmer med kommunens översiktsplan har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § under hösten 2022. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa på denna sida.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 23 september till 21 oktober 2022.
  • Torsdagen den 5 oktober hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset.
  • Planförslaget var utställt för granskning 23 maj till 20 juni 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 20 juni 2024.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Sofia Anesäter Olsson, sofia.anesater.olsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 39 51.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Lammet

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?