Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Tormestad - nya bostäder inom kvarteret Lammet

Kommunen ska utreda möjligheten att bygga bostäder strax söder om Klarälven inom kvarteret Lammet.

Planområdet ligger i Tormestad och omfattar kvarteret Lammet och delar av dess omgivande gator. Planområdet avgränsas i norr av Klarälven, i söder av Örsholmsgatan, i väster av byggnad/parkering och i öster av villor.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplaneförslaget syftar till att omvandla kvarteret Lammet inom Tormestad till ett bostadskvarter med flerbostadshus i en grundskala om fem våningar. I nordväst medges bebyggelse i sex respektive sju våningar i syfte att avskärma buller. Mot villabebyggelsen i öster ska den femte våningen vara indragen.

Kontor och centrumändamål föreslås möjliggöras i byggnadernas nedre våningsplan. Icke störande verksamheter medges i delar av kvarteret för att möjliggöra för befintliga verksamheter att finnas kvar.

Omgivande gators nuvarande användning bekräftas och del av Örsholmsgatan föreslås kompletteras med planteringar för att anpassa gatans skala och karaktär till bostadsanvändningen. Del av älvstråket bekräftas med användningen park.

Här kan du se projektet i 3D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Torsdagen den 5 oktober hölls ett samrådsmöte i Samhällsbyggnadshuset.

Planhandlingarna samt utredningar som som legat till grund för planens utformning finns att läsa på denna sida.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 23 september till 21 oktober 2022.

Synpunkter

Synpunkter senast den 21 oktober 2022.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Lammet

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?