Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Flygbild över Välsviken
Flygbild över Välsviken. Foto: Bergslagsbild AB

Flygbild över Välsviken. Foto: Bergslagsbild AB

Välsviken – en ny stadsdel med 2 000 bostäder

Karlstads kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Välsviken. Målet är att skapa en attraktiv och levande stadsdel i Välsviken med handel, industri, service, kontor, bostäder, natur, friluftsliv och kulturmiljö. Enligt förslaget finns det plats för cirka 2000 bostäder.

En blandad stadsdel

Kommunen föreslår att Välsviken ska bli en stadsdel med flera olika användningssätt som blandas inom planområdet. Handel och verksamheter utgör den huvudsakliga användningen i de centrala delarna av Välsviken. Bostäder föreslås främst i områdets västra och östra delar. Inom områden för bostäder planeras ytor för skola och barnomsorg liksom ytor för parker och lekplatser.

Längs E18 finns attraktiv mark som föreslås användas för verksamheter och handel. Delen norr om E18 bör i första hand reserveras för verksamheter som kan ha nytta av ett skyltläge och närhet till universitetet. Längs järnvägen planeras för mötesspår och mark finns avsedd för en ny godsbangård och verksamheter kopplat till spårläget som till exempel depåer för kollektivtrafik och omlastning mellan tåg och bil.

Natur och friluftsliv är viktigt

Stora delar av området består idag av skogsmark. Det är en värdefull utgångspunkt vid utformningen av stadsdelen. De naturliga förutsättningarna ska tas till vara vid planeringen av bebyggelsen.

Fyra stråk av natur sparas i området. Läget på dessa sammanfaller med värdefulla naturmarker som undantas från bebyggelse. Frödingleden är ett av de områden som pekas ut som särskilt viktigt att bevara. För att man även fortsättningsvis ska kunna vandra på leden och uppleva att man går i skogen ska kommunen spara en ordentlig zon av skog kring Frödingleden. Bebyggelse bör ej placeras närmare leden än 50 meter. Detta säkerställer samtidigt ett sammanhängande grönt stråk mellan Välsvikstjärnet och Alsterdalen.

Trafik

Välsviken ligger i anslutning till E 18 och Välsviksleden. De utgör huvudstrukturen för trafiken i området. Tanken är att länka ihop trafikplatserna Kroppkärrsmotet, Universitetsmotet och vägen bort mot Alsters herrgård med nya vägar.

Med bland annat nya rondeller och en ny parallellväg längs E18 mellan Kroppkärrsmotet och Välsvikens handelsområde (förlängning av Rävbergsvägen) samt en ny väg mot Alster ska trafiksituationen bli bättre till Välsvikens handelscentrum.

Vad är en fördjupning av översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen, enligt plan - och bygglagen (PBL). ÖP är inte juridiskt bindande men är vägledande i den framtida planeringen. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) görs ofta vid nya områden, större områden eller områden av stor betydelse där kommunen mera noggrant kan studera olika förhållanden. Innan något kan byggas måste området utredas ytterligare och det gör kommunen i detaljplanen.

Tidplan

  • Förslaget till FÖP Välsviken var ute på samråd 28 maj till 16 september 2016.
  • Förslaget till FÖP Välsviken var utställt för granskning från den 25 oktober 2017 och fram till den 15 januari 2018.
  • Förslaget till FÖP Välsviken har godkänts av stadsbyggnadsnämnden den 3 juli 2019.
  • Därefter går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande, under hösten 2019.
  • Fördjupade översiktsplanen för Välsviken har antagits av kommunfullmäktige den 26 september 2019.
  • Fördjupade översiktsplanen för Välsviken har vunnit laga kraft den 23 oktober 2019.
  • Efter att en fördjupning av översiktsplanen är antagen ska området planläggas mer i detalj och det sker i detaljplanearbete.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer och stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer och stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken

Vem äger marken:

Till största delen Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?