Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Gångstråk genom Wennbergsparken i sommartid
Gångstråk genom Wennbergsparken i sommartid

Gångstråk genom Wennbergsparken i sommartid

Viken – Wennbergsparken rustas upp

Med Karlstadsbornas idéer som grund byggs Wennbergsparken om. I nya stadsdelsparken skapas plats för lek och träning, rekreation och socialt umgänge.

De senaste åren har Wennbergsparken påverkats av flera markarbeten, både ett större VA-arbete och byggandet av Vikenförbindelsen. När dessa nu har avslutats är det dags att ge parken ett lyft. Wennbergsparken är också en av de parker med kulturhistoriskt värde som kommunen satsar på att utveckla.

Medborgardialog till grund för utformningen

Våren 2023 kunde de som önskade lämna sina synpunkter om utformningen av parken. Därefter har kommunen sammanställt de inkomna synpunkterna och bearbetat förslagen. Nu har man landat i en plan där många av de värden som Karlstadsborna har uppskattat med parken finns kvar, samtidigt som flera nya delar tillkommer. Det önskemål som flest lyfte var fler och mer varierade sittplatser. Det kommer det bli, både i form av parkbänkar, solstolar och sittplatser med bord under tak.

Plats för alla

Wennbergsparken kommer innehålla tre områden med lite olika karaktär, som bygger vidare på det som redan finns i parken.

Vacker plats för rekreation

Den norra delen av parken blir en plats för rekreation och vila. Dammen kommer att få en mer hållbar lösning med ett slutet system för cirkulering av vattnet. Den befintliga smågatstenen ersätts av en mer tillgänglighetsanpassad markbeläggning. Här tillkommer markfasta soffor, vissa med bord, och muren får belysning som framhäver den vackra naturstenen. På utsidan av muren anläggs en planteringsyta för att öka variationen av färg och form i parken. Mot Vikengatan planteras fler träd för att skärma av mot trafiken, gynna den biologiska mångfalden, rena luften och ge skugga under varma dagar.

Umgänge i alla väder

Den centralt placerade ytan binder ihop den norra och södra delen av parken. Här skapas ett socialt stråk med plats för umgänge. Det kommer det finnas väderskyddade sittplatser, bord och ljusslingor. Hängbjörkarna ersätts troligtvis av vårblommande träd som tillför färg och årstidsvariation, något som uppskattas av både människor och pollinatörer. De nya träden har en högre stamhöjd, vilket ger en bättre sikt mot Mariebergsviken.

Lek och aktivitet

Den södra delen av parken är främst tänkt för lek och aktivitet. Utegymmet och en större gräsyta blir kvar för att kunna samla karlstadsborna för spontanidrott och lek. Med inspiration från Klarälven, timmerflottning och Wennbergs Mekaniska som tidigare låg på platsen, byggs en lekmiljö som utformas som en ringlande älv med timmer, dykdalber och annat som hör flottningen till. Delar av materialet kan återanvändas från andra projekt. Här byggs också en grillplats och plats för picknick. Sedan tidigare finns här fördröjningsdammar som hjälper till att hantera dagvattnet vid stora regnmängder.

Illustration nya Wennbergsparken
Illustration av hur Wennbergsparken ska bli. För större vy kan du öppna illustrationen nedan som PDF.

Tidplan

  • Fontänen får nytt vattensystem för att återanvända och cirkulera vatten, sommar 2024
  • Stenläggning och nya möbler runt fontänen, sommar/höst 2024
  • Lekplats, hösten 2024
  • Sittplatser mittendel, hösten 2024/våren 2025
  • Planteringar runt muren i norra delen av parken, våren 2025
  • Ombyggnation klar, våren 2025


Fakta om projektet

Typ av projekt:

Upprustning av park

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Johan Törebrand, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Louise Thyberg, landskapsarkitekt

Fler planer och projekt i området

Konceptbild-dagvattenpark

Viken - stadsdelsvision

Här presenterar kommunen visionen för utveckling av Viken, med bland annat nya trafiklösningar, gångstråk och en dagvattenpark.

Planområdet för kv Skepparen markerat med rött

Viken - bostäder, handel och service

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Skepparen. Syftet är att göra det möjligt att bygga en blandning av bostäder, verksamheter och service.

Vikenförbindelsen översiktskarta

Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

För att minska trafikmängden på Hamngatan så behövde framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron förbättras. Vikenförbindelsen har förbättrat trafikflödet genom centrala Karlstad och förenklat det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Projektet pågick mellan 2020-2023.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?