Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Kartbild med det planerade området för bostäder inritat
Illustrationsbild över bostäder inom Bergsäng.

Illustrationsbild över bostäder inom Bergsäng.

Byggnation pågår

Alster – nya bostäder i Bergsäng

Här byggs tio friliggande villor i ett natur- och sjönära läge vid sjön Gapern. Närområdets lantliga karaktär behålls i så stor utsträckning som möjligt.

En detaljplan togs fram

Fastigheten Bergsäng 1:3 är bevuxen med skog och ligger intill sjön Gapern, knappt två mil norr om Karlstad. Området är utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Området var inte planlagt sedan tidigare.

Den framtagna detaljplanen ger möjlighet att bygga tio stycken friliggande villor, med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter intill sjön Gapern. Bostäderna vid sjön nås via nya anslutningsvägar i form av gemensamhetsanläggning*.

Det nya bebyggda området utformas så att man bevarar områdets lantliga karaktär. I strandkanten kommer det ges möjlighet att anlägga mindre gemensamma bryggor för bad och båtar.

*Gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop. Det kan vara till exempel vägar, bryggor eller lekplatser.

Syfte

Syftet med detaljplanen var att pröva möjligheten att bygga bostäder i ett attraktivt läge vid sjön Gapern. Närområdets lantliga karaktär har behållits i så stor utsträckning som möjligt. Möjligheten att anlägga gemensamma mindre bryggor för bad och båtar har också prövats.

Tidplan

  • Samråd 24 maj - 25 juni 2018.
  • Granskning 3 december 2018 - 7 januari 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 22 maj 2019.
  • Länsstyrelsen upphävde kommunens antagandebeslut den 20 juni 2019.
  • Planförslaget var under en andra granskning 26 augusti - 12 september 2019.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 16 oktober 2019.
  • Beslut att anta detaljplanen överklagades och beslutet prövades av mark- och miljödomstolen och för att senare gå till mark- och miljööverdomstolen som inte gav de klagande prövningstillstånd.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt
Detaljplan för Bergsäng 1:3

Vem vill bygga?
Privat

Markägare
Privat

Kommunens kontaktpersoner
Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Typ av projekt

Bostäder

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du det du sökte på sidan?