Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Karta med sträckningen för Södra förbindelsen
Karta med sträckningen för Södra förbindelsen

Karta med sträckningen för Södra förbindelsen

Jakobsberg - södra förbindelsen

Karlstads kommun planerar för en södra förbindelse som ska avlasta trafiken genom centrum. En södra förbindelse omfattar nya broar, vägar och anslutningar till det nya planerade bostadsområdet Jakobsberg.

Nya vägar och broar

Södra förbindelsen är tänkt att sträcka sig mellan Ullebergsleden i väster och Hammaröleden i öster. Planerna omfattar två nya broar - en ny Kartbergsbro och en ny Jakobsbergsbro. En ny cirkulationsplats planeras vid Kartberget för att ansluta befintlig infrastruktur till den nya Kartbergsbron.

Genom den nya stadsdelen Jakobsberg planerar vi för en väg som bland annat binder ihop de två broarna. Trafiken på huvudgatan igenom Jakobsberg är tänkt att begränsas till 40-50 km/h för att skapa trevliga och säkra boendemiljöer intill huvudleden. Med den här lösningen har vi möjlighet att både skapa en attraktiv stadsdel nära centrum och samtidigt avlasta högt belastade trafikleder som skapar köer på andra delar i Karlstad.

Läs mer om respektive delprojekt för Södra förbindelsen här nedanför. På sidan om Jakobsberg etapp 2 kan du läsa mer om planerna på huvudgatan genom Jakobsberg.

Flygbild över Jakobsberg med en illustration av Kartbergsbron

Jakobsberg - Romstad Kartbergsbron

Kartbergbron kommer binda ihop Karlstads södra stadsdelar och är en viktig del i södra förbindelsen som är tänkt att avlasta trafiken i centrum. Bron löper från norra delen av Kartberget till norra delen av Jakobsberg. En cirkulationsplats mellan Kartberget och Romstad knyter ihop bron med den befintliga trafiken.

Karlstadsiluett med byggkran

Jakobsberg - en ny Jakobsbergsbro

Karlstads kommun och Hammarö kommun tittar på möjligheten att ersätta Jakobsbergsbron med en ny samt en ny anslutning till Hammaröleden. Jakobsbergsbron är en del av den planerade Södra förbindelsen.

Illustration av tänkta bostäder och brygga på Jakobsberg.

Jakobsberg - etapp 2, bostäder, torg, parker på gamla flygfältet

En ny stadsdel med cirka 3 500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Det är kommunens förslag till utveckling av området på och intill Karlstads före detta flygplats.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?