Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med ungefärligt planområdet markerad med gult

Kronoparken-verksamhetsområde norr om
E 18

Planändring för att utreda hur området kan bebyggas med inriktning mot handel, verksamheter och tekniska anläggningar.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar till att möjliggöra en bytespunkt för kollektivtrafiken samt en funktionsblandning med olika typer av service, arbetsplatser och handel intill befintligt bostadsområde, för att nyttja läget intill E18 samt bidra till att befolka platsen kring bytespunkten. Stadsbilden samt en omsorgsfull gestaltning av både allmän plats och ny bebyggelse är värdefull och ska bidra till en ökad trygghet intill bytespunkten. Syftet med planen är även att befintliga verksamheter och tekniska anläggningar ska kunna finnas kvar och utvecklas alternativt nya etableras inom området. Utöver det syftar planen till att skapa förutsättningar för hantering av skyfall och dagvatten samt en grön ridå mot E18.

Huvuddrag

Detaljplanen möjliggör en bytespunkt för kollektivtrafiken intill Välsviksleden/Kronparkesrondellen, där nya hållplatslägen för regionalbuss, stadsbuss och snabbusslinjen Karlstadsstråket planeras. I områdets västra delar planeras även för en dagvattendamm i parkmark samt en skyddszon mot E18 i söder.

Intill bytespunkten möjliggörs för exempelvis restaurang, handel eller hotell/motell, med syftet att skapa rörelse av människor under olika tider av dygnet. Centralt i området planeras för en brandstation, för att klara räddningstjänstens insatstider när staden växer österut.

I de östra delarna av planområdet bekräftas pågående markanvändning, så att befintlig verksamhet kan ligga kvar. Här planeras även för en ny reservpanncentral för fjärrvärme. Dagens återvinningsstation och upplag av material kan ligga kvar eller ge plats åt ny verksamhet.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 16 april och 31 maj 2024

Öppet hus tisdagen den 14 maj i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter på samrådsförslaget senast den 31 maj 2024.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Maria Lindström, maria.lindstrom2@karlstad.se
Telefon: 054-540 45 42.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Tribunen 1 med flera inom Kronoparken, norr om E 18

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?