Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Norra Kroppkärr - planering för nya bostäder

Kommunen ska utreda möjligheten att ersätta tidigare handelsbyggnad med bostäder.

Vad innebär planförslaget?

Befintlig byggnad har ett visst kulturhistoriskt värde. Byggnaden har samhällshistoriskt värde som representant för 1960-talsområdets samhällsservice. Handelsverksamheten har lagts ner och byggnaden står oanvänd. Fastigheten gränsar till Kroppkärrskyrkan, som också har ett kulturhistoriskt värde och är ett lokalt landmärke.

Läget bedöms som lämpligt för bostäder. Omfattning och utformning utreds i kommande planarbete.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och utformning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bältet 2

Vem äger marken:

Karlstads kommun med privat tomträttshavare

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?