Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Tullholmen - planering av bostäder väster om Hammaröleden

Kommunen ska pröva möjligheten för byggnation av bostäder och centrumändamål med god gestaltning och med goda boendekvalitéer på del av fastigheten Viken 2:1.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger drygt en kilometer sydost om Karlstads centrum och omfattar del av fastigheten Viken 2:1.
Planen syftar till att pröva möjligheter för bostäder och centrumändamål med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer inom det aktuella kvarteret.
Förslaget omfattar cirka 200 lägenheter med inslag av centrumverksamheter i bottenplan och översta planen.

Om förslaget

Planområdet ligger i ett centralt läge i ett område med stark utveckling mot en blandad stadsmiljö. Läget direkt intill Tullholmsviken är attraktivt ur boende- och stadsmiljöperspektiv. Kvarteret är planlagt för kontor och parkering i gällande detaljplan. I området sker nu en stadsutveckling med stort bostadsinnehåll. Planområdet har ett attraktivt läge för bostäder som kan knytas till pågående bostadsbyggnation i närområdet utmed Tullholmsviken.

Bebyggelsens höjd föreslås variera mellan sex-sju-åtta våningar med undantag för kvarterets hörn i söder där 24 våningar medges.

Illustrationsplan

Illustrationsplan, Mondo Arkitekter

Waterfront, Mondo Arkitekter

Waterfront, Mondo Arkitekter

Torgyta

Torgyta, Mondo Arkitekter

Samråd genomfördes under januari 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelse.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd från den 2 januari till den 30 januari 2023. Under denna period genomfördes informationsmöte.

  • Planförslaget var utställt för granskning från 8 mars till 19 april 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 19 april 2024.
Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se
Telefon: 054-540 45 48.

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Viken 2:1

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem önskar bygga:

Privat

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?