Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Område som planläggs söder om E18 och öster om handelsområdet
Översiktsbild-område söder om E18 och öster om Välsvikens handelsområde

Översiktsbild-område söder om E18 och öster om Välsvikens handelsområde

Välsviken - verksamhetsområde söder om E18

Planändring för att utreda hur del av Välsviken 2:2 kan bebyggas med inriktning mot handel och verksamheter.

Vad innebär planförslaget?

För området finns en fördjupad översiktsplan antagen 2019. Den anger område för handel söder om E18.

Nuvarande förhållanden

Huvuddelen av planområdet är idag skogsmark. En hel del skog har nyligen avverkats efter barkborreangrepp.

Om förslaget

På södra sidan om E18 behöver kommunala infrastruktur utredas och projekteras under planarbetet. Enligt fördjupning av översiktsplanen planeras gatan att förlängas mot Alster. I planarbetet utreds om det behöver ingå i nu aktuell detaljplan. Markanvändning och utformning av området utreds i planarbetet.

Frågor att behandla i planarbetet

• Stadsbild och gestaltning.
• Utformning av gata på södra sidan.
• Hantering av dagvatten.
• Eventuella naturvärden inom området idag.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Välsviken 2:2, söder om E18

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?