Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområde för Skonertskeppet.

Översiktsbild över planområde för Skonertskeppet.

Tyggårdsviken - nya bostäder planeras intill parkeringsgarage

Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten Skonertskeppet 3 med bostäder, handel, kontor och centrumverksamhet.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, kontor och centrumverksamhet intill befintligt parkeringshus samt möjliggöra för en bostadsgård på parkeringshusets tak. För parkeringshuset bekräftas markanvändning enligt gällande detaljplan vilket innebär parkering, lager och handelsverksamhet.

För den yta som möjliggörs för bostäder, kontor och centrumverksamhet finns enligt gällande detaljplan byggrätt för kontor och centrumverksamhet i 6 våningar.

Nuvarande förhållanden

Kvarteret Skonertskeppet ligger längs Tolagsgatan och Bergendorffsgatan i Tyggårdsviken och är idag bebyggd med livsmedelsbutik (Willys), verksamhetslokaler med logistik tillhörande Löfbergs, samt parkeringshus. Det aktuella området består idag av klippt gräsyta med trädplantering, parkering och utfart från parkeringshus. Öster om aktuellt område ligger flerbostadshus i sex till sju våningar.

Huvuddrag

Planen innebär att en grönyta tas i anspråk för kontor, centrumverksamhet samt bostäder (ej i bottenvåning). Ny bebyggelse föreslås i en skala motsvarande 6-7 våningar. Den översta våningen ska utföras indragen med minst 2 meter mot Bergendorffsgatan.

Föreslagen byggrätt innebär att träd behöver fällas, dessa ska ersättas inom förgårdsmarken.

För parkeringshuset bekräftas nuvarande användning (parkering) och möjligheter i gällande detaljplan (detaljhandel och lager). Utöver det ställs krav på att en bostadsgård ska anordnas ovan takbjälklag.

Då planområdet är utsatt för trafikbuller och risk från transport av farligt gods på järnväg samt lossningsplats för gasol har bestämmelser gällande skydd mot störningar införts på plankartan.

Samråd

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 11 april till 9 maj 2023.
  • Informationsmöte hölls tisdagen den 25 april 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Skonertskeppet 3

Vem äger marken:

Löfbergs Fastigheter AB

Vem bygger:

Löfberg Fastigheter AB

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-07-18

Hittade du det du sökte på sidan?