Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild over planområdet
Översiktsbild over planområdet

Översiktsbild over planområdet

Klara - mer verksamhetsmark och bostäder på Mätaren

Här på fastigheten Mätaren 3 planeras det för befintlig skolverksamhet och en ny byggrätt gällande kontor, centrumändamål samt bostäder.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen ska ändras för att möjliggöra befintlig skolverksamhet och tillskapa en ny byggrätt gällande kontor, centrumändamål samt bostäder på den befintliga parkeringen mot Våxnäsgatan.

Nuvarande förhållanden

Platsen ligger mellan två parker i den centralt belägna stadsdelen Klara. Byggnaderna innehåller kontor och en förskola. Förskolan har utemiljö på gårdssidan, men också i anslutande park. Båda byggnaderna har ett visst kulturhistoriskt värde i kulturmiljöprogrammet. Den norra byggnaden är också skyddad genom planbestämmelser.

Frågor att behandla i planarbetet

•Stadsbild
•Trafikbuller

 

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt: Detaljplan för Mätaren 3

Vem äger marken: Privat

Vem bygger: Privat

Kommunens kontaktperson:
Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?