Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Illustrationsbild - planerad påbyggnad
Illustrationsbild över planerad påbyggnad. New Line Arkitekter AB.

Illustrationsbild över planerad påbyggnad. New Line Arkitekter AB.

Herrhagen - nya kontorslokaler på Gjutaren

Fastighetsägaren vill utreda möjligheten att bygga en ny kontorsbyggnad på fastigheten Gjutaren 5.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning och pröva möjligheten för nybyggnad av kontor genom påbyggnad med hänsyn till stadsbilden.

Om förslaget

Planområdet ligger på Herrhagen mellan järnvägen och Verkstadsgatan, cirka 1 kilometer öster om centrum. Planområdet består av fastigheten Gjutaren 5. Närmast söder om planområdet ligger fortsättningen av huset och grannfastigheten Gjutaren 4, som innehåller en sporthall. Öster om planområdet finns ett kontorshus följt av bakomliggande bostadsbebyggelse. Åt väster ligger järnvägen och Hagaleden. I norr ligger Magasinsgatan följt av järnvägen.

Samråd

Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planförslaget som överensstämmer med gällande översiktsplan har varit på samråd enligt plan- och bygglagen.

Digitalt samrådsmöte hölls tisdagen den 12 oktober kl 18:00-19.00.

Tidplan

Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 20 oktober 2021.

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd eller granskning.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gjutaren 5

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?