Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med planområdet markerat i rött.

Översiktsbild med planområdet markerat i rött.

Färjestad – Löfbergs arena utökas med hotell

Färjestad BK vill bygga till Löfbergs arena. En ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra hotell för delar av tillbyggnaden

Vad innebär detaljplanen?

Löfbergs arena ligger inom Färjestad, drygt 3 kilometer norr om Karlstads centrum. Fastigheten ägs av Färjestads BK Fastighets AB. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en tillbyggnad med hotelländamål.

Planområdet omfattar en kilformad yta mellan den befintliga Löfbergs arena och gång- och cykelvägen utmed Klarälven. Bygglov har givits för tillbyggnaden inom planområdet och byggnation planeras till sommaren 2022. Bygglovet innehåller kontorslokaler och gym, med mera, kopplade till idrottsändamålet inom den befintliga arenan och i linje med gällande detaljplan.

Delar av tillbyggnaden önskas användas som hotellrum. Volymen på tillbyggnaden är underordnad den befintliga arenans volym. Alla arenans hörn är friställda från tillbyggnaden. Detta har föreslagits för att respektive byggnadsvolym ska bli tydligt läsbara.


Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd 15 juni - 25 juli 2022.
  • Planförslaget var utställt för granskning 1 - 22 september 2022.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 21 november 2022.

Synpunkter

  • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Löfbergs arena

Vem bygger:

Färjestads BK

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-02-12

Hittade du det du sökte på sidan?