Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Planområdet markerat med rött

Orrholmen - ändring av detaljplan för Seglet

Karlstads Bostads AB har begärt att detaljplanen för Orrholmen ändras så att den bättre stämmer överens med befintligt utseende.

Nuvarande förhållanden

Orrholmen är uppfört runt 1970 enligt den detaljplan som togs fram 1964. Byggnaderna är inte placerade exakt i de byggrätter som finns i detaljplanen. Regleringen av ovansidan av parkeringsgaraget stämmer inte heller med hur området förvaltas i dagsläget.

Bedömning

Detaljplanen bör uppdateras så att den stämmer med den byggda verkligheten. I samband med det bör också bestämmelser för att värna bebyggelsens kulturvärden övervägas.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Kulturmiljöfrågor.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Seglet 4 mm

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB är tomträttsinnehavare

Kommunens kontaktperson:

Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?