Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Översiktsbild över ungefärligt planområde
Översiktsbild över ungefärligt planområde

Översiktsbild över ungefärligt planområde

Herrhagen - ny gångpassage över Herrhagsbangården

En ny placering av gångpassage över Herrhagsbangården kommer ge större säkerhet till människor som går eller cyklar där.

Vad innebär detaljplanen?

På Herrhagsbangården finns en obevakad gångfälla som ansluter stadsdelarna Herrhagen med Lamberget. Den är ett säkerhetsproblem för oskyddade trafikanter som ska passera över fyra järnvägsspår på bangården, särskilt när kapaciteten på bangården ska öka. Gångfällan är också ett hinder för att kunna få maximal nytta av bangården. Befintlig gångpassage behöver flyttas söderut och det kommer även att innebära en bättre arbetsmiljö för de godsoperatörer som verkar på Herrhagsbangården.

Om detaljplanen

Detaljplanen innebär att det område i detaljplan som säkerställer allmän gång- och cykelpassage över Herrhagsbangården flyttas cirka 70 meter söderut jämfört med nuvarande läge. Den kommer då att endast korsa ett järnvägsspår. Flytten innebär att gång- och cykelvägarna som ansluter mot passagen behöver ges en ny sträckning.

Ett förslag till nya gång- och cykelvägar har tagits fram men den regleras inte fast i detalj utan flexibilitet finns till projekteringsskedet.

Flygvy med texter som pekar ut var ändringar planeras

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 10 februari - 10 mars 2022.
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 23 maj - 8 juni 2022.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 22 juni 2022.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 juli 2022.

Synpunkter

  • Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
  • Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny gångpassage över Herrhagsbangården.

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?