Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Väse - detaljplan för bostäder på Hammar

Karlstads kommun äger mark på Hammar 1:48 som utpekats som lämplig för bostäder i byggvisionen för Väse. Området ligger strax söder om Järnvägen.

Nuvarande förhållanden

Området ligger i södra delen av Väse strax söder om järnvägen. Marken inom området är obebyggd och utgörs av flack igenväxt före detta åkermark. Inga kända natur- eller rekreationsvärden finns i området.

Gällande planer

Området är delvis planlagt sen tidigare. Vid järnvägen finns mark för småindustri och del av området utgörs av parkmark.

Bedömning

Platsen bedöms vara en naturlig fortsättning av Väses utveckling mot sydöst. Planområdet bedöms i huvudsak stämma överens med den nyligen framtagna byggvisionen för Väse. Området bedöms vara lämpligt för småhus. Närmast järnvägen måste bullerstörningar beaktas. Området ligger delvis inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Genom området går ledningar som behöver beaktas vid planläggning.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Utformning av gator och bebyggelse
  • Buller
  • Vatten- och avloppslösningar och dagvattenhantering

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Väse-Hammar 1:48

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?