Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Stodene - utveckling av verksamhetsmark

Företaget Specialelektronik önskar mer byggrätt för lager. Kommunen prövar möjligheten att utöka verksamhetsmarken för fastigheten Stodene 1:230 och del av Stodene 1:37.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i Stodene, knappt en mil norr om centrala Karlstad. Området ligger i Stodenes nordöstra del, mellan Skårevägen och Klarälven och avgränsas av Almars Färjeväg i norr, kraftledning i öst och småhusbebyggelse i söder. Planområdet ligger på väster sida om Klarälven vars strandlinje är belägen cirka 350 meter från planområdesgränsen.

Syftet med planen är att pröva möjligheterna att planlägga en mindre del av Stodene 1:37 för att kunna bygga ett lager i anslutning till pågående verksamhet för företaget Specialelektronik. Planen syftar också till att bekräfta befintlig byggnad på Stodene 1:230, där Specialelektronik bedriver sin verksamhet.

Huvuddrag

För att kunna bedriva pågående verksamhet på ett ekonomiskt sätt behöver verksamheten mer ytor till förvaring/lagring utöver befintlig kontorsbyggnad. Därför har planläggning av en mindre del av den angränsande fastigheten Stoden 1:37 för lagerbyggnad blivit aktuell.

Planen som överensstämmer med gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § fram till den 11 september 2023.

Tidplan

Planförslaget var på samråd den 14 augusti till 11 september 2023.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls onsdagen den 30:e augusti 2023.
Mötet ägde rum i Samhällsbyggnadshuset.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 11 september 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Den som inte senast under granskningstiden (som är nästa skede i planprocessen) har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Ossman Sharif, ossman.sharif@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Stodene 1:37 med flera, Specialelektronik

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?