Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Bild över sjön Alstern
Bild över sjön Alstern

Bild över sjön Alstern

Kronoparken - utveckling av Norra Kronoparken, Steffensminne och Alstervik

Kommunen ska arbeta fram ett planprogram för området mellan Kronoparken och sjön Alstern med syfte att studera vilka möjligheter till utveckling av området som är lämpliga.

Vad innebär programförslaget?

Området mellan Kronoparken och sjön Alstern har under lång tid varit avsett för exploatering. I de senaste översiktsplanerna har området dock inte varit med som stadsutvecklingsområde. I arbetet med den nya översiktsplanen (2050) som varit på samråd är delar av området utpekat för ny bebyggelse.

Nuvarande förhållanden

Huvuddelen av planområdet utgörs idag av obebyggd mark med skog och öppen mark. Närmast sjön Alstern finns en del fritidshusområden som med tiden gradvis förtätats och blivit av mer permanent karaktär. Inom området finns också hästverksamhet och koloniträdgårdar. I området finns också två relativt stora kraftledningar. Närmast Kronoparken finns motionsslinga och friluftsområden. Åt öster gränsar området mot landskapsbildsskyddat område kring Alsteråns dalgång.

Gällande planer

Området är delvis planlagt sen tidigare.

Frågor att behandla i programarbetet

  • Lämplig markanvändning.
  • Eventuella naturvärden inom området idag.
  • Försörjning av vatten och avlopp.
  • Trafikfrågor.
  • Översiktlig geoteknik.
{"X":0.0,"Y":0.049469964664310952,"Width":1.0,"Height":0.70494699646643111}

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för norra Kronoparken

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?