Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Illustration siluettbild Karlstad och elbussar
Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Kronoparken - ny anslutning av Vårgatan

Karlstads kommun planerar att förlänga Karlstadsstråket från Ruds bytespunkt till Välsvikens station.

Bakgrund

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny anslutning av Vårgatan mot korsningen Edsgatevägen/ Sommargatan. Genom anslutningen skapas en genare väg för kollektivtrafiken, och därigenom kortas restiderna, samtidigt som det blir möjligt att angöra Kronoparkens centrum med snabbusslinjen Karlstadsstråket. Detaljplanen ska även möjliggöra en ny gång- och cykelväg mellan nämnda korsning och Vårgatan. Planförslaget syftar dessutom till att bekräfta befintlig markanvändning för Sommargatan och Edsgatevägen.

Huvuddrag

Planområdet ligger inom stadsdelarna Kronoparken och Norra Kroppkärr och all mark ägs av kommunen.
Planförslaget möjliggör för en ny, genare anslutning av Vårgatan mot Sommargatan och Edsgatevägen. En del i projektet är att se över den befintliga korsningen för att öka kapaciteten, antingen genom att införa signalstyrd reglering eller en cirkulationsplats. Planförslaget ska på så sätt möjliggöra för en mer attraktiv kollektivtrafik inom området, som ska kunna trafikeras med en snabbusslinje med högre turtäthet. All befintlig trafik inklusive en ny gång- och cykelväg leds om via den nya väganslutningen.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd mellan 24 juni och 30 augusti 2024

Synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 30 augusti 2024.

Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Vid frågor kan ni nå någon av oss under samrådstiden (förutom veckorna 26 och 31):
Maria Lindström (stadsbyggnadsarkitekt),
maria.lindstrom2@karlstad.se, 054-540 45 42

Alexandru Panait (stadsbyggnadsarkitekt),
alexandru.panait@karlstad.se, 054-540 15 17

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för ny anslutning av Vårgatanbussgata på Kronoparken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem önskar bygga:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-24

Hittade du det du sökte på sidan?