Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Område för planprogram
Område för planprogram

Område för planprogram

Kronoparken - nya bostäder runt vattentornet

Fler bostäder på Kronoparken och ökad stadsmässighet, med trygga och trivsamma miljöer där den gående och cyklande prioriteras.

Vad innebär planförslaget?

Området runt Kronoparkens vattentorn ligger strategiskt nära Karlstads universitet. Mellan Campus och universitetet finns brister i gång- och cykelstråken, som upplevs vara ogena och otrygga. Nu planerar man att förtäta området med nya bostäder, att länka Frödingshöjd till Sommargatan med en ny gata, att utveckla gång- och cykelstråken och samtidigt bevara delar av skogsområdet för rekreation.

Tidplan

  • Planprogrammet var föremål för samråd fram till den 31 januari 2016.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet 24 augusti 2016, § 17.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Kronoparkens vattentorn

Vem äger marken:

Karlstads kommun och Nordisk Renting AB

Vem bygger:

Nordisk Renting AB. Kommunens mark är inte anvisad.

Kommunens kontaktpersoner:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?