Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Kartbild med området på Skutberget markerat.
Översiktsbild Skutberget

Översiktsbild Skutberget

Skutberget - planprogram

Ett nytt planprogram för Skutberget ska tas fram för att lägga fast hur frilufts- och rekreationsytorna inom området kan användas och gestaltas i framtiden. Programmet ska behandla markanvändning och övergripande gestaltning för området, och utgör grund för kommande detaljplanläggning av hela eller delar av området, eventuell naturreservatsbildning för friluftsliv samt annan utveckling inom friluftsområdet.

 1. Översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

I december 2019 antog kommunfullmäktige "Vision- och planprogram för Skutberget". Detta program omfattade inte hela området, då en mindre del planlades för en temapark. Planerna på en temapark har utgått, och uppdraget är nu att revidera det antagna Vision- och planprogrammet med hänsyn till de nya förutsättningarna.

Vision för Skutberget

I Vision- och planprogram för Skutberget formulerades följande vision, som utgör grund även för det nu pågående arbetet:

"Visionen för Skutberget är att locka fler besökare, höja områdets attraktivitet och stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen och kulturen som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas till en nod för friluftsliv, motion och naturanpassade äventyr som tillvaratar det unika Vänerläget och stärker kommunens och regionens attraktionskraft. Skutberget ska utgöra ett lockande besöksmål som attraherar både Karlstadsbor och externa besökare"

Nedbrutet till sex fokusområden innebär det att

 • området ska utvecklas utifrån sina natur-, kultur- och friluftsvärden,
 • området ska vara inbjudande och välkomnande för alla,
 • området ska kompletteras med fler aktiviteter,
 • områdets tre funktioner - frilufts- och rekreationsområdet, campingen och kulturområdena - ska ses som lika viktiga, komplettera varandra och tillsammans bilda en attraktiv helhet,
 • funktioner och delområden ska knytas ihop och vara lätta att nå, och
 • Skutberget ska var en entrénod för äventyrs- och friluftsturism.

Medborgardialog 2017

Inför arbetet med Vision- och planprogram för Skutberget genomfördes en medborgardialog 2017. Medborgardialogen omfattade flera delar, där skolor, föreningar, Karlstadsbor, även barn och unga, tillfrågades om hur de använder Skutberget, vad som fungerar bra och dåligt och vad man vill göra på Skutberget i framtiden. Dialogen visade att de flesta som svarade vill utveckla Skutberget till något mer än det är idag. Inriktningen som valdes efter dialogen var att bevara och utveckla Skutberget som en mötesplats utifrån natur och kultur, med fokus på sol och bad, motion, friluftsliv, camping och äventyr.

Vad har hänt efter 2017?

Sedan medborgardialogen gjordes har t ex en höghöjdsbana (Högt & Lågt) anlagts, liksom en äventyrslekplats och ett utegym. En ny gång- och cykelväg har byggts utmed Bomstadsvägen till Skutbergets västra entréområde. En baseball- och cricketplan har också anlagts, och en startplats för MTB med grillplats och parkering har anordnats i områdets västra del.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Skutbergets friluftsliv

Vem äger marken:

Karlstads kommun
Karlstads kommun med tomträttshavare
Privata fastighetsägare

Kommunens kontaktperson:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?