Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Skåre – utveckling av centrum

Karlstads kommun vill utveckla Skåre centrum för att skapa en mer trivsam, säker och attraktiv centrummiljö där fler verksamheter samlas närmare varandra. Det finns även önskemål om fler lägenheter och en ny eller utökad vårdcentral här. Kommunen arbetar därför med ett förslag till en ny detaljplan för Skåre centrum.

Vad innebär planförslaget?

Stadsbyggnadsförvaltningen utreder hur Skåre centrum kan utvecklas. Planeringen är i ett tidigt skede. Syftet är att utveckla och förbättra Skåre Centrum för att möjliggöra en bättre service, bra boende och attraktiva boendemiljöer. Inriktningen är att nuvarande funktioner som park, vårdcentral, vårdboende och handel ska finnas i centrum som även förstärks med mer bostäder. Ambitionen är att hela centrummiljön med grönytor och vistelseytor ska ges en översyn i samband med planläggningen. I planarbete behöver hänsyn tas till eventuell framtida förändring såsom dubbelspår, planskild korsning med järnvägen och ett eventuellt tågstopp.

Under 2016 genomfördes ett samråd för ett nytt hus norr om parkeringen i Skåre centrum. Då kom bland annat synpunkter från Länsstyrelsen att översvämningsfrågan gör det svårt att bygga i det här området. Detta planarbete har därför avslutats.

Då Karlstads kommun, genom Teknik- och fastighetsförvaltningen, nu arbetar med ett översvämningsskydd som ska skydda stora delar av Skåre så kan planeringen av centrum nu återupptas.

Tidplan

Planeringen är i ett tidigt skede. Samråd planeras under våren 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för del av Östra Torp 1:154 med flera

Vem äger marken:

Karlstads kommun
KBAB
Svenska Handelsfastigheter

Vem bygger:

Lecab Fastigheter AB, Svenska Handelsfastigheter, Karlstads kommun, KBAB, Region Värmland

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen
Felix Grude, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

Hittade du det du sökte på sidan?