Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Illustrationsbild över Brödet inom Alster
Skiss över det planerade området i Alster.

Skiss över det planerade området i Alster.

Alster – nya bostäder vid Lantmännens anläggning

Kommunen har tagit fram ett förslag på att pröva möjligheten för 320 bostäder i området söder om Lantmännens anläggning i Alster. Det handlar om en blandning av småhus, flerbostadshus, äldreboende och en fristående förskola. I planen ingår även cirka 10 000 kvadratmeter för verksamheter i form av närbutik, gym, vårdcentral och kontor.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i stadsdelen Alsters sydvästra del, cirka 7 kilometer nordost om Karlstad centrum och cirka 2 kilometer sydväst om Skattkärr. Det aktuella området avgränsas av Alstersälven i väster, Lantmannavägen i norr och Alsters villaområde i öster. I söder gränsar planområdet till Värmlandsbanan sträckan Karlstad – Hallsberg.

Syftet är att pröva möjligheten för byggrätter; drygt 320 bostäder i en blandad bebyggelse med småhus, flerbostadshus samt äldreboende och en fristående förskola. Planen syftar också till att spara delområden med värdefull natur som inte är planlagd sedan tidigare. Planen möjliggör även cirka 10 000 kvadratmeter för verksamheter i form av närbutik, gym, vårdcentral och kontor.

Huvuddrag

Lantmännens verksamhet har förändrats genom åren och i och med detta har användningen av mark och byggnader ändrats. Lantmännen ser inte några framtida användningsområden för verksamhetslokalerna.

Fastighetsbolaget Novare AB har ansökt om planändring för att utreda möjligheterna för byggande av bostäder i form av radhus och parhus.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 25 oktober - 29 november 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt
Detaljplan för del av fastigheten Brödet 1 m.fl.

Vem vill bygga?
Lantmännen Novare AB

Markägare
Lantmännen Novare AB

Kommunens kontaktpersoner
Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?