Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustration över de tänkta byggnaderna
Visualisering från Östra brons norra fäste, Nordisk Kombination Arkitekter

Visualisering från Östra brons norra fäste, Nordisk Kombination Arkitekter

Haga – bostäder, hotell, strandpromenad och erosionsskydd

Mellan Karlstads CCC och stenbron har det tagits fram och beslutats om en detaljplan som ger möjlighet till bostäder, hotell, ny gata och en strandpromenad med upprustat erosionsskydd.

Vad innebär detaljplanen?

En ny allmän gata mellan Tage Erlandergatan och Klarälven delar in planområdet till två kvarter, ett väster och ett öster om den nya gatan.

Det västra kvarteret i anslutning till KCCC föreslås innehålla ett nytt hotell om ca 250 hotellrum. Möjlighet finns även till bostäder och kontor i denna del av planen. Byggnation inom det västra kvarteret har ännu inte påbörjats.

I det östra kvarteret kompletteras befintlig bebyggelse med nya bostadshus och bildar ett mer sammanhållet kvarter som omges av Tage Erlandergatan, Nygatan och den nya föreslagna lokalgatan. Planen medger ungefär 110 lägenheter varav några redan är färdigställda.

Allmänna ytor

Kommunen kommer att iordningsställa de allmänna ytorna som består av den nya gatan, strandpromenaden med upprustad gång- och cykelväg och nya träd och andra planteringar. Dessutom kommer kommunen att rusta upp det befintliga erosionsskyddet.

Arbeten med strandpromenaden och erosionsskyddet kommer att påbörjas under hösten 2023 och färdigställas våren 2024. Den nya gatan, Guldlistgatan, kommer att byggas i ett senare skede och samordnas med exploatörernas bygge av husen.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft september 2019.
  • Byggnation av gång- och cykelväg utmed Tage Erlandergatans norra sida, omläggning av vatten- och fjärrvärmeledningar, våren 2021.
  • Erosionsskydd och strandpromenad byggs hösten 2023.
  • Projektet slutförs våren 2024 med planteringar, konstverk, sittplatser och färdigställande av gator.

I april 2024 återupptas arbetet efter vintern för att färdigställa gator, gång- och cykelväg, planteringar, sittplatser och konstnärliga inslag.

Gång- och cykelvägen längs älven, mellan Karlstad CCC och Östra bron, stängs av för arbeten, preliminärt mellan vecka 16 och 20.

3D-modell av området

Här kan du klicka dig runt i det planerade området i Haga och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av planen för hotell, bostäder och parkering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för fastigheterna Hyttan 12, 16 och 18

Vem äger marken:

Karlstad Hyttan 16 AB - Nordika Fastigheter AB
Karlstadhus Hyttan AB

Vem bygger:

Karlstad Hyttan 16 AB - Nordika Fastigheter AB
Karlstadhus Hyttan AB

Markarbeten allmänna ytor - Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?