Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktskarta med planområdet markerat med rött
Översiktskarta med planområdet markerat med rött

Översiktskarta med planområdet markerat med rött

Rud - möjlighet till ändrad användning av padelhall

Ägaren till fastigheten Emsen 3 på Rud önskar att gällande detaljplan som tillåter kontor och idrott ändras så att detaljplanen också medger handel och lager utöver befintlig användning.

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet är beläget i södra delen av Rud cirka 4 kilometer nordost om Karlstads centrum. Planområdet gränsar i söder mot E18, i väster mot Nobelgymnasiet och i norr samt öster mot Mossgatan. Norr om Mossgatan ligger Ruds kyrkogård.

Tillfart till området föreslås ske via Mossgatan. Planförslaget påverkar gång- och cykelvägen genom området. Hela området är idag bullerutsatt från främst E18 vilket minskar de rekreativa värdena av platsen. Delar av grönområdet samt dammen kommer att behållas och tillgängligheten till rekreation i närområdet bedöms fortsatt vara god.

Kommunen tog fram en ny detaljplan som blev klar 2021 som möjliggör byggnation av en ny idrottsanläggning intill Nobelgymnasiet. Bygglov har beviljats och en padelhall har uppförts.

Nuvarande förhållanden 2024

Byggnaden, som var planerad som padelhall, står tom och ägaren försöker hitta en ny användning för byggnaden och vill därför bredda användningen inom fastigheten för att öppna upp för fler potentiella hyresgäster.

Bedömning

Fastighetsägaren önskar att gällande användning för kontor och idrott kompletteras med användning för lager och handel. Platsen var från början avsedd för livsmedelshandel och ett planprogram togs fram för det 2013, se under handlingar nedan. Befintlig byggnad bedöms behöva anpassas om den ska användas för handel. I dagsläget finns inga ytor avsatt för den logistik som handel medför, handel medför också ett avsevärt större behov av parkering än vad nuvarande detaljplan är planerad utifrån.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Trafikfrågor och logistik kring byggnaden
  • Parkering

Tidplan

  • Detaljplanen för idrottsanläggning vann laga kraft den 11 november 2021.
  • Vi påbörjar bygget av gång- och cykelvägen hösten 2022. Den beräknas stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Kompletterande arbeten med cykelvägen kommer att göras under våren 2023, då bland annat belysning ska monteras.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen fick uppdrag att göra en ny detaljplan för området, 2024-01-24

 

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Emsen 3

Vem äger marken:

Karlstads kommun, med privat tomträttshavare

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?