Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Tingvalla is parkering
Tingvalla is parkering

Tingvalla is parkering

Sandbäcken - parkering vid Tingvalla sportcenter

Kommunen gör en detaljplan för att möjliggöra införande av avgiftsbelagd parkering på kvartersmark på parkeringsområdet vid Tingvalla sportcenter.

Vad innebär planförslaget?

Planens syfte är att ändra markanvändningen för befintlig parkering vid Tingvalla sportcenter inom Sandbäcken. Planen syftar till att bekräfta befintlig utformning av platsen och ge planstöd till bland annat befintliga gång- och cykelvägar

Planområdet är beläget centralt i Karlstad inom stadsdelen Sandbäcken. Planområdet avgränsas av järnvägen i väster, återvinningscentralen i norr. I söder avgränsas planområdet av en grönyta med gång - och cykelstråk och i öster av olika idrottsanläggningarna inom Tingvalla sportcenter bl a Racketcenter, Tingvalla isstadion, Curling Arena mm.

Detaljplanen innebär att befintlig parkering planläggs som kvartersmark, vilket gör det möjligt för Karlstad Parkering AB att överta ansvaret för drift, skötsel och underhåll för parkeringen. Befintliga gång- och cykelvägar inom planområdet samt Stadionvägen planläggs som allmän platsmark för gata. Detaljplanen innebär en mindre justering av markanvändningen för idrottsändamål och att en mindre grönyta i norr planläggs som parkmark.

Samråd och tidplan

  • Planförslaget var på samråd 26 juni - 21 augusti 2023.
  • Planförslaget var utställt för granskning 12 december 2023 till 18 januari 2024.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 21 februari 2024.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 19 mars 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för parkering vid Tingvalla sportcenter

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-03-28

Hittade du det du sökte på sidan?