Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Ulleberg flygbild
Flygbild som visar var lägenheterna ska kunna byggas. Bild från Blom.

Flygbild som visar var lägenheterna ska kunna byggas. Bild från Blom.

Gräsdalen - nya lägenheter intill tidigare Ullebergs vårdhem

Fastighetsägaren till fastigheten Gräsdalen 1:8 vill bygga bostäder bredvid de befintliga lägenheterna (tidigare Ullebergs vårdhem). Tanken är att bygga två hus i högst fem våningar. Kommunen har nu tagit fram en ny detaljplan för fastigheten.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i Karlstads västra delar, intill den äldre bebyggelsen vid Ulleberg.

En detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten att bygga nya bostäder inom Gräsdalen 1:8 samt att planlägga en del av Gruvlyckeberget som natur och tillfartsvägen till Gräsdalen 1:8, (del av Ullebergsvägen) som allmän gata.

Samråd

Vintern 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande från granskningsskedet redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd från den 1 februari - 8 mars 2017.
  • Planförslaget är utställt för granskning från den 7 maj till den 1 juni 2018.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 september 2018.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 15 oktober 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Gräsdalen 1:8

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?