Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustration över nya Stagnellska hemmet.
Illustration av nya Stagnellska.

Illustration av nya Stagnellska.

Herrhagen - Stagnellska hemmet renoveras

Stagnellska hemmets lokaler på Herrhagen är gamla och slitna och ska därför renoveras och byggas om. När det nyrenoverade och tillbyggda huset står klart 2020 kommer det att innehålla en unik bredd av verksamheter.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär planförslaget?

För att kunna utnyttja den stora byggnaden optimalt ska den anpassas för att rymma fler verksamheter. Huset moderniseras och klimatanpassas utifrån dagens krav på energihushållning. Det blir ny ventilation, nya fönster och nya ytskikt. Den gamla köksbyggnaden rivs och ersätts av ett mindre tillagningskök inne i huset.

När det nyrenoverade och tillbyggda huset står klart i slutet av 2020 kommer det att innehålla en unik bredd av verksamheter. Servicehus, LSS-boende, två förskolor och social stödverksamhet och boende kommer att samsas om ytan.

Ny inbjudande entré till Stagnellska

Den nuvarande köksbyggnaden är den enda del som ska rivas för att öppna upp entrésidan mot Stagnellsgatan för att skapa en mer inbjudande entré. Det gamla Stagnellska huset består av fem våningar. På våning ett blir det ett nytt kök och daglig verksamhet för äldre.

Förskoleverksamheten växer

Dagens tre förskoleavdelningar kommer att rivas. Istället byggs sju avdelningar på plan 2 och 3 i Stagnellskadelen.

På plan 4 och 5 kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bedriva verksamheter som riktar sig till barn, unga och vuxna. Det handlar om pedagogiska och stödjande verksamheter samt strukturerad sysselsättning med fokus på aktivitet efter egen förmåga.

Stjärnhuset

I Stjärnhuset ligger idag ett vårdboende som efter renoveringen kommer att flytta till Orrholmen. Stora delar av Stjärnhuset kommer istället att göras om till servicehus. Boendet kommer att hålla till på plan 2-6. På plan 1 kommer allergiförskolan Rönnen att hålla till precis som den gör idag.

Ny utemiljö

I samband med ombyggnationen ska utemiljön för förskolorna göras om. Den nya gården blir stor med många naturinslag. Gården kommer att vara tillgänglig för både barn och boende i servicehusdelen. Barn och äldre kommer att kunna strosa tillsammans på gemensamma ytor och bland annat dela odlingsytor. Servicehuset kommer att ha en egen del av gården med mer avskild utevistelse för den som önskar.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Renovering och utbyggnad.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun med NCC som entreprenör.

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?