Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Kronokassören
Vy från Universitetstorget.

Vy från Universitetstorget.

Kronoparken - studentbostäder

Lecab fastigheter har intresse att bygga studentbostäder vid Universitetstorget på fastigheten Kronokassören. Marken ägs av Karlstads kommun och är planlagd för kontor och utbildning i tre våningar.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra nya studentbostäder vid Universitetstorget.

Planområdet är beläget ca 5,5 kilometer från Karlstads centrum. Planområdet ligger i anslutning till Karlstads universitet och det så kallade Universitetstorget och planen kommer att stärka platsens identitet som Universitetstorg med möjlighet till mötesplatser i bottenplan för studenter. Tillfart kommer att ske från nordväst och befintliga gång- och cykelvägar bevaras.

Tidplan

  • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd 3 oktober till 29 oktober 2018.
  • Planförslaget är utställt för granskning 13 februari - 27 februari 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 17 april 2019.
  • Planen vann laga kraft 19 november 2019.

Om handlingar

Det har visat sig att solstudien är svårläst i mobiltelefon, eftersom grafikkorten inte klarar av det. Solstudien går bättre att se i dator eller som utskrift.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kvarteret Kronokassören

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Lecab fastigheter

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Romhed, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?